13. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP SINH HOẠT TẠI XÃ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chi Trần Thùy, Linh Phùng Thị, Hùng Lê Việt, Linh Bùi Khánh

Giới thiệu

Nước sạch đóng vai trò rất quan trọng và là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Tuy nhiên, nhiều người dân tại xã Đặng Xá phản ánh về thực trạng đôi khi thiếu nước sinh hoạt hoặc chất lượng nước không đảm bảo như có màu và mùi lạ bất thường. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát 30 hộ dân, lấy mẫu nước sinh hoạt tại 11 hộ dân của 10 thôn và khu đô thị Đặng Xá. Các mẫu nước được phân tích 13 thông số, kết quả được so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT) do Bộ Y tế ban hành. Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ thống cấp nước sạch tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của người dân. Ngoài khu đô thị Đặng Xá, người dân tại các thôn khác trong xã vẫn sử dụng nước giếng khoan cùng nước máy để phục vụ sinh hoạt. Về thực trạng chất lượng nước, hầu hết các chỉ tiêu chất lượng nước của các mẫu lấy về phân tích đều đảm bảo trong giới hạn cho phép của QCVN 01:2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT. Tuy nhiên, chỉ tiêu Pecmanganat không đạt tại các thôn Lở, Đổng Xuyên, An Đà, Hoàng Long và Cự Đà. Ngoài ra, hai mẫu nước giếng khoan tại thôn An Đà và Hoàng Long còn có các chỉ tiêu khác không đạt quy chuẩn. Cụ thể, tại thôn Hoàng Long, nồng độ về độ cứng và mangan lớn hơn quy chuẩn cho phép. Độ đục, màu sắc, mùi vị và nồng độ sắt của mẫu nước tại thông An Đà không đạt quy chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Lương Văn Anh (2017). Giải pháp cấp nước nông thôn tỉnh Quảng Ngãi trong điều kiện biến đổi khí hậu. Khoa học kỹ thuật và thủy lợi và môi trường, số 58: 56 - 63.
[2]. Cục quản lý Tài nguyên nước. Tài nguyên nước việt nam - những vấn đề đặt ra đối với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước.
[3]. Bộ Tài nguyên môi trường (2014). Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT: Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt.
[4]. Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
[5]. Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.
[6]. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-3:2008 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3 : 2003): Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Hướng bảo quản và xử lý mẫu.
[7]. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6186:1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135/F9/SC1 Nước tinh lọc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
[8]. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6492:2010 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
[9]. Trung tâm tư vấn kiến trúc và xây dựng, Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn. Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở xã Đặng Xá huyện Gia Lâm đến năm 2020.
[10]. Hồng Khanh (2015). Nỗi kinh hoàng mang tên thu nhập thấp Đặng Xá. Báo điện tử VietNamnet, (ngày 05 tháng 10năm 2015), .
[11]. Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lâm - Hà Nội (2015), .
[12]. Lê Mai (2017). Khu đô thị Đặng Xá: Nước đã thiếu lại còn bẩn. Báo Kinh tế và Đô thị, (ngày 6-06-2017), .

Các tác giả

Chi Trần Thùy
Linh Phùng Thị
ptlinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hùng Lê Việt
Linh Bùi Khánh
Trần Thùy, C., Phùng Thị, L., Lê Việt, H., & Bùi Khánh, L. (2020). 13. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP SINH HOẠT TẠI XÃ ĐẶNG XÁ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (32), 116–125. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/268
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31