11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀ CẤU TRÚC SONG SONG TRONG DẠY HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Tâm Tống Hưng

Giới thiệu

Từ vựng tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong quá trình ứng dụng ngôn ngữ. Nghiên cứu phương pháp so sánh và cấu trúc song song trong dạy học từ vựng tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được tiến hành trong thời gian 6 tháng với phương pháp phân tích tổng hợp đã liệt kê một số nội dung mà phương pháp so sánh và cấu trúc song song hiện nay đang được áp dụng như phương pháp so sánh mô hình Case, phương pháp so sánh từ đối nghĩa và từ đồng nghĩa, phương pháp nhóm từ, cấu trúc từ đồng dạng và đồng nghĩa, so sánh từ đồng âm khác nghĩa,... Nghiên cứu đã khẳng định tính hiệu quả qua những phản hồi tích cực, khả năng nắm bắt và sử dụng từ vựng nhanh tạo động cơ học tập đối giúp sinh viên hào hứng học và thực hành ngôn ngữ trong và ngoài lớp học.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Aldo N. (2016). The Comparative Method and the Study of Literature. Inida: Purdue University Press.
[2]. Charler C. (2014). The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. USA: University of California Press.
[3]. Craig L. (2014). Parallel Method. USA: ACM Transactions on Mathematical Software Publisher.
[4]. David C. (1993). The Comparative Method. USA: University of California Press.
[5]. Robert, F. (2016). Principles and parameters in comparative grammar. Cambridge, MA: MIT Press, Pp. xii + 463.
[6]. Selim G. (1996). Parallel Computation: Models and Methods. Prentice Hall Publisher. USA.
[7]. Tống Hưng Tâm (2014). Sử dụng Phương pháp so sánh và cấu trúc song song trong dạy và học tiếng Anh. Tạp chí Giáo dục Thủ đô, số 52. Kỳ 1.
[8]. Usa Padgate (2018). An Investigation of the Marked Parallel Structure in Alice Munro’s Amundse. Advances in Language and Literary Studies. ISSN: 2203 - 4714, www.alls.aiac.org.au.
[9]. William, G. (2018). Cơ sở để nghiên cứu việc dạy đọc ngôn ngữ thứ hai. Kỷ yếu Hội thảo Đại học Quốc gia. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia.
[10]. Fries, C., (1963). Linguistics and Reading. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Các tác giả

Tâm Tống Hưng
thtam@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tống Hưng, T. (2020). 11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀ CẤU TRÚC SONG SONG TRONG DẠY HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (32), 95–104. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/266
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.