06. Study on household perceptions of climate change impacts on livelihood activities in Dien Bien province

Thương Nguyễn Thị Hoài, Lam Mai Hương

Abstract

Climate change is one of the biggest challenges to human beings, which can lead to serious impacts on production, life, and the environment on a global scale. This study has initially assessed various climate change impacts influence people's livelihoods which are weather-dependent including cultivation, husbandry, and aquaculture in Dien Bien province through people's perceptions. The paper uses data collection and synthesis methods, field survey methods, from which analyzing and processing the collected and investigated data. Results showed that most of the damage to livelihood caused by floods and cold extremes waves. Besides that droughts and hurricanes, frost, erratic rainfall and hot extremes waves were mentions. Some adaption measures were applied such as the use of tolerant varieties, agricultural diversification, improving technology, livelihood diversification. The use of these measures indicated that local people were initiatively towards the negative impacts of climate change, although adaptation measures on their own were still spontaneous and lack uniformity to not enough to prevent climate change impacts entirely. The study proposed solutions to help local people adapt and ensure livelihoods in the context of climate change.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên Môi trường (2010). Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của BĐKH ở Miền Trung Việt Nam. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Hà Nội.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam. Hà Nội.
[3]. Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Kim Tuyên, Đặng Quang Thịnh, Phạm Bảo Long (2018). Đánh giá tác động của BĐKH đến tình hình ngập lụt ở thành phó Nam Định. Tạp chí Khoa học BĐKH số 5, tháng 3/2018, 51.
[4]. Hội thảo chuyên đề về Đa dạng sinh học và BĐKH (2007). Mối liên quan tới Đói nghèo và Phát triển bền vững. Hà Nội.
[5]. Đinh Ngọc Linh (2018). Phát triển bảo hiểm thiên tai nhằm ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Đài Loan. Viện chiến lược và chính sách tài chính.
[6]. Đinh Vũ Thanh (2013). Tác động và giải pháp ứng phó với BĐKH của ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Nội.
[7]. Lương Ngọc Thúy và Phan Đức Nam (2015). Tác động của BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và di cư của người nông dân. Tạp chí Xã hội học.
[8]. UBND tỉnh Điện Biên (2018). Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2018.

Authors

Thương Nguyễn Thị Hoài
nththuong.mt@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Lam Mai Hương
Nguyễn Thị Hoài, T., & Mai Hương, L. (2020). 06. Study on household perceptions of climate change impacts on livelihood activities in Dien Bien province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (32), 52–62. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/261
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0