05. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA DÂN CƯ VEN BIỂN VÀ MIỀN NÚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VÀ QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA

Bách Bùi Sỹ, Dũng Lại Thế, Tấn Bùi Đức

Giới thiệu

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ven biển và miền núi là khu vực địa lý dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu làm cho hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan xảy ra với tần suất nhiều hơn và khó đoán định, gây tác động và để lại hậu quả nghiêm trọng cho đời sống kinh tế - xã hội cho dân cư nơi đây. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp đánh giá chỉ số tổn thương sinh kế để định lượng những tác động tiềm tàng của BĐKH đến sinh kế khu vực ven biển và miền núi, nghiên cứu điển hình tại huyện Quảng Xương và Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả cho thấy tính dễ bị tổn thương sinh kế ở mức từ trung bình đến cao. Các xã có độ nhạy cảm và khả năng thích ứng cao là Quảng Nham (S = 0,52; AC = 0,63), Quảng Hải (S = 0,48; AC = 0,53) và Sơn Hà (S = 0,45; AC = 0,59), ngược lại các xã có độ nhạy cảm cao nhưng khả năng thích ứng thấp là Na Mèo (S = 0,64; AC = 0,42), Quảng Lợi (S = 0,47; AC = 0,34) và Trung Xuân (S = 0,46; AC = 0,20).

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bùi Sỹ Bách (2019). Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tác động đến sinh kế các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, số 24, tháng 3/2019.
[2]. IPCC (2001). Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of working group to the Fourth Assess-ment report (Ch.9), Cambridge university Press, Cambridge, UK.
[3]. Micah B. Hahn, Anne M. Riederer, Stanley o Foster (2009). The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change - A case study in Mozambique. Global Environmental Change.
[4]. Ngô Trọng Thuận, Nguyễn Văn Liêm (2014). Những thông tin cập nhật về biến đổi khí hậu dùng cho các đối tượng cộng đồng. NXB Tài nguyên và Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
[5]. Nguyễn Văn Công (2012). Đánh giá tính dễ tổn thương do Biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia Cát Bà. Luận văn Thạc sĩ.
[6]. Tổng cục Thống kê (2017). Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản. Nhà xuất bản Thống kê.
[7]. UBND huyện Quảng Xương (2019). Niên giám thống kê huyện Quảng Xương.
[8]. UBND huyện Quan Sơn (2019). Niên giám thống kê huyện Quan Sơn.
[9]. http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/danh-gia-tac-dong-cua-cuc-doan-khi-hau-duoi-anh-huong-bien-doi-khi-hau-voi-phat-trien-ben-vung.html.

Các tác giả

Bách Bùi Sỹ
bsbach.ph@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Dũng Lại Thế
Tấn Bùi Đức
Bùi Sỹ, B., Lại Thế, D., & Bùi Đức, T. (2020). 05. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA DÂN CƯ VEN BIỂN VÀ MIỀN NÚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VÀ QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (32), 43–51. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/260
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 8
Download :1