05. Study on livelihood vulnerability of coastal and mountainous communities to climate change: a case study in Quang Xuong and Quan Son districts, Thanh Hoa province

Bách Bùi Sỹ, Dũng Lại Thế, Tấn Bùi Đức

Abstract

Many studies show that coastal and mountainous areas are most threatened by and vulnerable to climate change. Extreme weather and climate events are becoming more frequent and unpredictable under climate change, leading to negative impacts on socio-economic development of local communities. The livelihood vulnerability index method was used to quantify the potential impacts of climate change on the livelihoods of communities in ​​Quang Xuong and Quan Son districts, Thanh Hoa province. Results showed that vulnerability of study communities ranged from moderate to high. Communes with high sensitivity and adaptative capacitywere Quang Nham (S = 0.52; AC = 0.63), Quang Hai (S = 0.48; AC = 0.53) and Son Ha (S = 0.45; AC = 0.59), whereas communes with high sensitivity and low adaptative capacitywere Na Meo (S = 0.64; AC = 0.42), Quang Loi (S = 0.47; AC = 0.34) and Trung Xuan (S = 0.46; AC = 0.20).

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bùi Sỹ Bách (2019). Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tác động đến sinh kế các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, số 24, tháng 3/2019.
[2]. IPCC (2001). Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of working group to the Fourth Assess-ment report (Ch.9), Cambridge university Press, Cambridge, UK.
[3]. Micah B. Hahn, Anne M. Riederer, Stanley o Foster (2009). The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change - A case study in Mozambique. Global Environmental Change.
[4]. Ngô Trọng Thuận, Nguyễn Văn Liêm (2014). Những thông tin cập nhật về biến đổi khí hậu dùng cho các đối tượng cộng đồng. NXB Tài nguyên và Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
[5]. Nguyễn Văn Công (2012). Đánh giá tính dễ tổn thương do Biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia Cát Bà. Luận văn Thạc sĩ.
[6]. Tổng cục Thống kê (2017). Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản. Nhà xuất bản Thống kê.
[7]. UBND huyện Quảng Xương (2019). Niên giám thống kê huyện Quảng Xương.
[8]. UBND huyện Quan Sơn (2019). Niên giám thống kê huyện Quan Sơn.
[9]. http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/danh-gia-tac-dong-cua-cuc-doan-khi-hau-duoi-anh-huong-bien-doi-khi-hau-voi-phat-trien-ben-vung.html.

Authors

Bách Bùi Sỹ
bsbach.ph@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Dũng Lại Thế
Tấn Bùi Đức
Bùi Sỹ, B., Lại Thế, D., & Bùi Đức, T. (2020). 05. Study on livelihood vulnerability of coastal and mountainous communities to climate change: a case study in Quang Xuong and Quan Son districts, Thanh Hoa province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (32), 43–51. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/260
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0