14. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ CỦA CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ

Tuấn Đặng Anh

Giới thiệu

An ninh môi trường là loại hình an ninh phi truyền thống, đây cũng là một bộ phận của an ninh quốc gia. Đảm bảo về an ninh môi trường là đảm bảo điều kiện để đất nước phát triển bền vững, ổn định về mặt chính trị, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh môi trường đòi hỏi phải có lực lượng chuyên trách đủ mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, được phân cấp, phân quyền phù hợp, sâu sát với địa bàn quản lý. Bài báo này đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và nguồn lực cán bộ đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác an ninh môi trường nói riêng đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (2006). Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/12/2006 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020. Vĩnh Phúc.
[2]. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (2016). Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015.
[3]. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2015). Nghị định số 105/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.
[4]. https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/thuc-trang-va-giai-phap-phong-ngua-cac-toi-pham-ve-moi-truong-o-viet-nam-hien-nay
[5]. Lê Thị Thanh Hà (2018). Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Lý luận Chính trị, số 7/2018.
[6]. Nguyễn Hải Trung, Đặng Anh Tuấn (2020). Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đề tài nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp tỉnh. Học Viện Cảnh sát Nhân dân.
[7]. Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014). Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII: Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Hà Nội.
[8]. Tạ Đình Thi, Dương Thanh An, Phạm Thị Kim Oanh (2020). Chỉ số an ninh môi trường và đề xuất khung chính sách đảm bảo an ninh môi trường cho Việt Nam. Báo cáo Hội thảo Chuyển giao và phát triển công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[9]. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (2019). Báo cáo tổng hợp kết quả “Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019”. Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Vĩnh Phúc.
[10]. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014). Pháp lệnh Cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13.

Các tác giả

Tuấn Đặng Anh
ntthuongkhcn@gmail.com (Liên hệ chính)
Đặng Anh, T. (2020). 14. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ CỦA CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (31), 138–144. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/254
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4