13. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH

Yến Nguyễn Thị Hải, Tuấn Phạm Anh, Tuyên Lê Mạnh

Giới thiệu

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Kết quả cho thấy có tổng số 15.672 giao dịch trong giai đoạn 2015-2019, trong đó thế chấp bằng quyền sử dụng đất chiếm nhiều nhất với 9.661 giao dịch; chuyển nhượng là 3.537 giao dịch; tặng cho là 1.781 giao dịch và và thừa kế là 693 giao dịch. Các thủ tục hành chính khi thực hiện các quyền nói trên được đánh giá là dể hiểu, nhanh gọn, đơn giản; nghĩa vụ tài chính phải thực hiện là phù hợp. Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện chính sách, tổ chức thực hiện, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai, 2019
2. Quốc hội, Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban hành, 2013
3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nam Trực, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Các tác giả

Yến Nguyễn Thị Hải
nthyen@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tuấn Phạm Anh
Tuyên Lê Mạnh
Nguyễn Thị Hải, Y., Phạm Anh, T., & Lê Mạnh, T. (2020). 13. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (31), 127–137. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/253
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả