10. ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC-THÁI ĐỘ-HÀNH VI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Hòa Nguyễn Thanh, Giao Nguyễn Thanh, An Dư Quốc

Giới thiệu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2019 tại trường Đại học Cần Thơ nhằm đánh giá, so sánh và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiểu biết, thái độ và hành vi của sinh viên trường Đại học Cần Thơ về biến đổi khí hậu (BĐKH) từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên. Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 120 sinh viên thuộc 4 khoa bao gồm: khoa Môi trường & TNTN, khoa Nông nghiệp, khoa Sư Phạm và khoa Kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả sinh viên tham gia khảo sát có nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH), biểu hiện và tác động của BĐKH tới đời sống hằng ngày tương đối cao. Sinh viên khoa sư phạm tham gia phỏng vấn có nhận thức về BĐKH thấp nhất so với các khoa còn lại. Đa số sinh viên khoa Môi trường & TNTN chỉ quan tâm đơn thuần đến các vấn đề BĐKH trong khi sinh viên các khoa được hỏi còn lại đều thể hiện thái độ thường xuyên quan tâm hoặc rất quan tâm về các vấn đề về này. Với các hành vi tác động đến BĐKH (thói quen sử dụng năng lượng, nước sạch, giấy và chất thải nhựa, quản lý và xử lý chất thải, truyền thông về biến đổi khí hậu) được đưa ra hầu hết đáp viên đều tỏ thái độ đặc biệt mong muốn các hành vi này được thực hiện. Đặc biệt ở khoa Kinh tế số lượng lựa chọn mức độ đặc biệt mong muốn nhiều nhất cho các hành vi này để tác động đến vấn đề BĐKH. Kết quả nghiên cứu này cho thấy những sinh viên từ những khoa được nghiên cứu trong trường đại học Cần Thơ sẽ đóng vai trò quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu tương lai.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1] IPCC, 2007. Fourth Assessment Report, Working Group II report. Impacts, Adaptation and Vulnerability. Dasgupta Susmita, Benoit Laplante, Craig Meisner, David Wheeler, and Jianping Yan, 2007. The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis. World Bank Policy Research, Working Paper 4136, February 2007.
[2] MRC, 2009. Adaptation to climate change in the countries of the Lower Mekong Basin: regional synthesis report. Vientiane, Lao PDR: Mekong River Commission.
[3] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho thành phố Cần Thơ.
[4] Nguyễn Đức Vũ, 2009. Kết hợp nghiên cứu và giáo dục biến đổi khí hậu trong trường phổ thông. Hội thảo Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Trường ĐHSP Hà Nội.
[5] Nguyễn Thị Minh Phương, 2009. Giáo dục phổ thông góp phần nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội thảo Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Trường ĐHSP Hà Nội.
[6] Mai Văn Nam, 2008. Giáo trình Kinh Tế Lượng. Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin.

Các tác giả

Hòa Nguyễn Thanh
Giao Nguyễn Thanh
ntgiao@ctu.edu.vn (Liên hệ chính)
An Dư Quốc
Nguyễn Thanh, H., Nguyễn Thanh, G., & Dư Quốc , A. (2020). 10. ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC-THÁI ĐỘ-HÀNH VI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (31), 96–112. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/250
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 32
Download :24