14. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC LÝ LUẬN GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Thủy Vũ Thị Thanh

Abstract

“Lý luận gắn liền với thực tiễn” là một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát thành lý luận trong hoạt động thực tiễn nước ta và đã trở thành định hướng cho công tác đổi mới phương pháp giáo dục- đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Đảng cộng sản Việt Nam, BCHTW, Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận chính trị và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014, tr.2
[2]. Hồ Chí Minh (2011). Toàn thí. Nxb Chính tr(2011). am, BCHTW, Nghị quyết của
[3]. Đ3]. Chính tr(2011). am, BCHTW, Nghị quyết của Bộ Chính K3]. Chính tr(2011). am, BCHTW, Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý lu trong hệ thống giáo dục quốc dân (số 94-KL/TW, ngày 28 tháng 03 năm 2014), tr.1.

Authors

Thủy Vũ Thị Thanh
vttthuy@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Vũ Thị Thanh, T. (2017). 14. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC LÝ LUẬN GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI. Science Journal of Natural Resources and Environment, (15), 104–108. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/25
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

14. Applying cause and effect principal to analyze

Nguyên Trần Bảo, Trang Đường Huyền
Abstract View : 48
Download :38