15. Current land use under aspect of land administration of religious sites in Quy Nhon city, Binh Dinh province

Hằng Phạm Thị, Hiền Bui Thị Diệu, Nguyệt Phan Như

Abstract

Studying the current situation of religious land use is one of the important basis to propose solutions for improving the effectiveness of religious land use and management. Using methods of data collection and processing, combining with field surveys, the research results show that in Quy Nhon city, there are currently 101 legal religioussites located in 14 wards and 4 communes of the city. Major religions include Buddhism, Catholicism, Cao Dai and Protestantism. In land using, many religious sites still don't possess legal land certificates. Undocumented lending of land and land encroachment are quite common in religious establishments. 44.44% of religious establishments lend land to private organizations and individuals and can not take back, leading to land disputes. 44.44% of religious establishments' land are encroached.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Quỳnh Anh (2016). Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai của cơ sở tôn giáo. Quảng Trị.
[2]. Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Nghị quyết 25-NQ/TW của hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI về công tác tôn giáo vào năm 2003, Hà Nội.
[3]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai, Hà Nội.
[4]. Chính phủ (2017). Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai, Hà Nội.
[5]. Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Hà Nội.
[6]. David W.Owen (1997). Land - Use Regulation of Religious Uses - Planning and Zoning, The University of North Caralina at Chapel Hill.
[7]. Đỗ Thị Kim Định (2014). Thực tiễn áp dụng pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
[8]. Quốc hội, Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016. Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Hà Nội.
[9]. Quốc hội, Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Luật Đất đai, Hà Nội.
[10]. Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị (2012). Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng đất đai của các cơ sở tôn giáo ở tỉnh Quảng Trị, đề xuất giải pháp về đất đai các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị.
[11]. Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo (2018). Báo cáo tổng kết về hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn 2018.
[12]. Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo (2016). Thống kê cơ sở Cao đài trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
[13]. Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo (2016). Thống kê cơ sở Tin Lành, Minh sư đạo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
[14]. Ủy ban thường vụ Quốc hội (2004). Pháp lệnh 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 về Tín ngưỡng Tôn giáo.
[15]. Nguyễn Thị Tố Uyên (2016). Luật đất đai 2013 về đất của cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
[16]. https://quynhon.gov.vn/index.php/home/van-hoa/171-co-so-ton-giao.html.

Authors

Hằng Phạm Thị
phamthihang@qnu.edu.vn (Primary Contact)
Hiền Bui Thị Diệu
Nguyệt Phan Như
Phạm Thị, H., Bui Thị Diệu, H., & Phan Như, N. (2020). 15. Current land use under aspect of land administration of religious sites in Quy Nhon city, Binh Dinh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (30), 117–126. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/239
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 34
Download :4