12. Building GIS application model in evaluation and selection of district-level land use planning

Thủy Phạm Thị Thanh, Hà Lê Thị Thu

Abstract

The GIS application model in evaluation and selection of district-level land use planning (LUP) is built based on the current State legal documents on LUP. The model has detailed the evaluation content including: 1) The results of data preparation; 2) The results of selecting the optimal location; 3) The results of land suitability assessment (LSA) and 4) The results of LUP calculation. Trial testing this GIS application model in evaluation and selection of land use planning in Dong Hung district, Thai Binh province gives the results of evaluating the spatial rationality of land use types. It shows that 6/11 (54.5%) of urban land, 31/32 (96.9%) of land for cemeteries and graveyards, 8/10 (80%) land for construction of medical stations and 11/16 (68.7%) land for building kindergartens and primary schools have reasonable positions. The results of LSA for rice and maize in Dong Hung district, Thai Binh province are 91.2% and 100%, respectively.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT: quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
[2]. Chính phủ Việt Nam (2014). Nghị định số 43/2014/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
[3].Chính phủ Việt Nam (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
[4]. Lê Cảnh Định, Trần Trọng Đức (2011). Tích hợp GIS và phân tích quyết định nhóm đa mục tiêu mờ trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, 22 - 32.
[5]. Nguyễn Ngọc Rạng (2013). Bài giảng: Ứng dụng đường cong ROC trong nghiên cứu y học, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.
[6]. Tổng cục Địa chính (1998). Công văn số 1814/CV - TCĐC ngày 12/10/1998 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.
[7]. DeLong E. R., DeLong D. M., Clarke-Pearson D. L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. Biometrics, 44 (3), 837 - 845.
[8]. Hanley J. A., McNeil B. J. (1982). The Meaning and Use of The Area Under A Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve. Radiology.
[9]. Peter H. V., Sharifah S.A. M. (2002). Modeling the Spatial Dynamics of Regional Land Use: The CLUE- S Model. Environmental Management, 30 (3), 391 - 405.
[10]. Zweig M. H., Campbell G. (1993). Receiver - Operating Characteristic (ROC) Plots: A Fundamental Evaluation Tool in Clinical Medicine.
[11]. Nguyễn Thanh Tuấn (2016). Thông tin sản phẩm ứng dụng công nghệ: Phần mềm đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Authors

Thủy Phạm Thị Thanh
Hà Lê Thị Thu
lttha.tdbd@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Phạm Thị Thanh, T., & Lê Thị Thu, H. . (2020). 12. Building GIS application model in evaluation and selection of district-level land use planning. Science Journal of Natural Resources and Environment, (30), 92–101. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/236
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

01. Monitoring mining activities by using satellite imagery data and UAV images: a case study in Yen Bai province

Huệ Lê Minh, Hiên Vũ Thị Thanh, Thảo Đỗ Thị Phương
Abstract View : 39
Download :20

11. Study on the application of geospatial technology to build 3D geographic data for smart cities

Trung Nguyễn Văn, Làn Phạm Thị, Sơn Tống Sĩ, Hà Lê Thị Thu, Nam Nguyễn Văn
Abstract View : 87
Download :32

13. Development of water turbidity monitoring system using the Internet of Things (IoT) additional to remote sensing data

Chung Doãn Minh, Quang Huỳnh Xuân, Nguyên Mai Thị Hồng, Đạt Đinh Ngọc, Ngọc Phạm Văn Bạch, Quân...
Abstract View : 71
Download :12