10. Nghiên cứu này khảo sát khả năng loại bỏ amoni và phosphat trong nước nhờ quá trình tăng trưởng dính bám của tảo Chlorella vulgaris. Nước thải chăn nuôi heo sau quá trình phân hủy kị khí được sử dụng làm môi trường nuôi C. vulgaris và giá thể cho vi t

Thanh Phạm Duy, Phương Nguyễn Thị Kiều

Giới thiệu

Nghiên cứu này khảo sát khả năng loại bỏ amoni và phosphat trong nước nhờ quá trình tăng trưởng dính bám của tảo Chlorella vulgaris. Nước thải chăn nuôi heo sau quá trình phân hủy kị khí được sử dụng làm môi trường nuôi C. vulgaris và giá thể cho vi tảo bám được dùng là vải coton. Kết quả nghiên cứu cho thấy vi tảo phát triển tốt trên giá thể và sản lượng sinh khối đạt 1.33 g/m2/ngày. Hiệu quả loại bỏ amoni, phosphat và COD của hệ thống tương ứng đạt 98.14%, 93.70% và 72.16%. Nghiên cứu này cho thấy tiềm năng ứng dụng quá trình tăng trưởng dính bám của C. vulgaris trong việc nuôi thu sinh khối và loại bỏ nitơ, phospho trong nước thải chăn nuôi heo sau quá trình xử lý kị khí.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Xie, B., Gong, W., Tian, Y., Qu, F., Luo, Y., Du, X., Tang, X., Xu, D., Lin, D., Li, G., Liang, H. (2019). Biodiesel production with the simultaneous removal of nitrogen, phosphorus and COD in microalgal-bacterial communities for the treatment of anaerobic digestion effluent in photobioreactors. Elsevier. Chemical Engineering Journal 350 (2018) 1092 - 1102
[2]. Wang, H., Hu, Z., Xiao, B., Cheng, Q., Li, F. (2013). Ammonium nitrogen removal in batch cultures treating digested piggery wastewater with microalgae Oedogonium sp. Water Science & Technology V. 68.2, 269 - 275.
[3]. Tan, K. A., Morad, N., Harlina, A., Ong, S. L. (2018). Removal of COD, BOD and nutrients in swine manure wastewater using freshwater green microalgae. Malaysian Journal of Microbiology, Vol 14(2) Special Issue 2018, pp. 187 - 194.
[4]. Gross, M. A. (2015). Development and optimization of bioflm based algal cultivation. PhD thesis, Iowa State University, USA.
[5]. Phạm Duy Thanh (2018). Biomass and lipid productivity of scenedesmus deserticola under
heterotrophic cultivation, AGU International Journal of Sciences - 2019, Vol. 7 (4), 39 - 48.
[6]. Blanken, W. (2016). Microalgae production in a biofilm photobioreactor. PhD thesis, Wageningen University, Netherlands.
[7]. Khiewwijit, R., Panyaping, K., Wongpankamol, P. (2015). Nutrient Removal by Suspended and Biofilm Microalgae for Treating the Wastewater of Agro-Industrial Pig Farm. Sci & Tech 2019; 16(10): 791 - 803.
[8]. Ayre, J. (2013). Microalgae culture to treat piggery anaerobic digestion effluent. Msc theis, Murdoch University, Australia.
[9]. Kwon, G., Nam, J-H., Kim, D., Song, C., Jahng, D. (2020). Growth and nutrient removal of Chlorella vulgaris in ammonia-reduced raw and anaerobically-digested piggery wastewaters. Eng. Res. 2020; 25(2): 135 - 146.
[10]. Cheng, P., Wang, Y., Liu, T., Liu, D. (2017). Biofilm Attached Cultivation of Chlorella pyrenoidosa Is a Developed System for Swine Wastewater Treatment and Lipid Production. Frontiers in Plant Science, Volume 8.
[11]. Kesaano, M. (2015). Characterization and performance of algal biofilms for wastewater treatment and industrial applications. PhD thesis, Utah State University, USA.
[12]. Osorio, J. H. M, Pinto, G., Pollio, A., Frunzo, L., Lens, P. N. L., Esposito, G. (2019). Start-up of a nutrient removal system using Scenedesmus vacuolatus and Chlorella vulgaris bioflms. Bioresour - Bioprocess. (2019) 6:27.
[13]. Salama, E., Kurade, M. B., Abou - Shanab, R. A. I., El-Dalatony, M. M., Yang, I., Min, B., Jeon, B. (2017). Recent progress in microalgal biomass production coupled with wastewater treatment for biofuel generation, Renewable and Sustainable Energy Reviews 79 (2017) 1189 - 1211.
[14]. Woolsey, P. A. (2011). Rotating Algal Bioflm Reactors: Mathematical Modeling and Lipid Production. Utah State University, USA.
[15]. Halloum, I. (2016). Microgalgal biofilms for treatment of domestic wastewater and resource recovery. Msc Thesis, Arizona State University, USA.

Các tác giả

Thanh Phạm Duy
pdthanh@cntp.edu.vn (Liên hệ chính)
Phương Nguyễn Thị Kiều
Phạm Duy, T., & Nguyễn Thị Kiều, P. (2020). 10. Nghiên cứu này khảo sát khả năng loại bỏ amoni và phosphat trong nước nhờ quá trình tăng trưởng dính bám của tảo Chlorella vulgaris. Nước thải chăn nuôi heo sau quá trình phân hủy kị khí được sử dụng làm môi trường nuôi C. vulgaris và giá thể cho vi t. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (30), 71–79. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/234
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4