06. Assessing the change of Permanganate indexin domestic water storage at households in Hanoi

Trung Lê Anh

Abstract

Organic compounds in domestic water supplies can potentially impact water quality and human health. This paper presents the results of permanganate index fluctuations in water storage containers. The study took samples from domestic water underground cement tank and stainless steel tank in household living in Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi and identified their Permanganate index. The results show that: (1) The permanganate index is always fluctuating, increasing and decreasing continuously during 67 days of the study. In underground cement tank, the permanganate index ranges from 3.6 to 20.4 mgO2/L; in stainless steel tank, it ranges from 2.2 to 13.3 mgO2/L. (2) From the same water supply pipe, after being stored in household, the domestic water in the underground tank has higher permanganate index than that in the stainless steel tank.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Lê Văn Cát (2007). Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtpho. NXB khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.
[2]. Chi Mai (2014). Giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại Hà Nội. Tạp chí Sức khỏe và môi trường, Số 16, trang 17 - 18.
[3]. Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Việt Anh (2008). Chất lượng nước tại các hộ gia đình khu vực Hà Nội. Tạp chí xây dựng, Số 33, trang 33 - 36.
[4]. Lê Anh Trung, Đông Kim Loan, Trần Hồng Côn (2016). Đánh giá thực trạng nhiễm các dạng nitơ trong nước sinh hoạt ở một số hình thức lưu trữ nước tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 1S, trang 110 - 117.
[5]. Lê Anh Trung, Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Thu Hoài (2017). Nghiên cứu khả năng nitrat hóa NH4+ trong những điều kiện lưu trữ nước cấp sinh hoạt khác nhau. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, kỳ 1, tháng 10, trang 29 - 32.
[6]. Bartram, J., Cairncross, S., (2010). Hygiene, Sanitation, and Water: Forgotten Foundations of Health. PLoS Medicine, 7 (11): e1000367: 1 - 9.
[7]. WHO-UNICEF (2015). Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Update and MDG Assessment. UNICEF Publisher, New York, US.

Authors

Trung Lê Anh
latrung.ph@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Lê Anh, T. (2020). 06. Assessing the change of Permanganate indexin domestic water storage at households in Hanoi. Science Journal of Natural Resources and Environment, (30), 41–46. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/230
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 15
Download :11