03. An overview of the medical uses of Gynostemma pubescens, Gymnema silvestre Curculigo orchioides and their natural distribution in Vinh Phuc province

Huyền Lưu Văn, Tính Phạm Hồng

Abstract

Vinh Phuc is located in the transition between the mountainous and the delta areas. With suitable climatic and soil conditions, Vinh Phuc has very high biodiversity of medicinal plants including Gynostemma pubescens, Gymnema silvestre and Curculigo orchioides. This study was conducted to review the biological characteristics and medical uses of these 3 species and investigate the current status of their distribution in Vinh Phuc province. The results show that Gynostemma pubescens, Gymnema silvestre and Curculigo orchioides have been studied and identified having many valuable medicinal compounds that can be used in medical treatment. However, Gymnema silvestre and Curculigo orchioides are not found in natural conditions in the mountains and midlands of Vinh Phuc province. Gynostemma pubescens is found in secondary forests and scrub vegetation, but unevenly distributed with very low density (22 - 33 trees/ha).

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Tiến Bân, Nguyễn Như Khanh (1979). Phương pháp nghiên cứu thực vật. Nxb. KHKT, Hà Nội, Tập 1, 384 trang.
[2]. Nguyễn Tiến Bân (chủ biên) (2003, 2005). Danh lục các loài thực vật Việt Nam. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
[3]. Võ Văn Chi (2012). Từ điển cây thuốc Việt Nam. Nxb. Y học, Hà Nội, Tập 1, 1.675 trang, Tập 2, 1.541 trang.
[4]. Lê Trần Đức (1995). Cây thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[5]. Phạm Hoàng Hộ (1993). Cây cỏ Việt Nam. Monreal, Canada.
[6]. Đỗ Tất Lợi (2000). Những Cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nxb. Y học, Hà Nội.
[7]. Maurie Schmid (1958). Flore agrostologique de L'Indochine L'Agronomie Tropicale (Vol XIII, No1).
[8]. Nguyễn Tập, Đinh Văn Mỵ, Phạm Anh Thắng (2000). Kết quả bước đầu nghiên cứu bảo tồn ngoại vi (ex situ con.) một số cây thuốc quý hiếm bị đe doạ tuyệt chủng tại trại thuốc Sa Pa và Tam Đảo. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987 - 2000), 590 - 592.
[9]. Nguyễn Nghĩa Thìn (2008). Các phương pháp nghiên cứu thực vật. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
[10]. Nguyễn Nghĩa Thìn (2007). Các phương pháp nghiên cứu thực vật. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
[11]. Đỗ Văn Tuân (2011). Nghiên cứu cơ sở khoa học góp phần bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Luận án Tiến sỹ Sinh học, Hà Nội.
[12]. Viện Dược liệu (2006). Nghiên cứu cây thuốc từ thảo mộc. Nxb KHKT, Hà Nội.

Authors

Huyền Lưu Văn
lvhuyen@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Tính Phạm Hồng
Lưu Văn, H., & Phạm Hồng, T. (2020). 03. An overview of the medical uses of Gynostemma pubescens, Gymnema silvestre Curculigo orchioides and their natural distribution in Vinh Phuc province . Science Journal of Natural Resources and Environment, (30), 21–26. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/227
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 15
Download :11