02. Evaluation of current water use situation and water quality in Tan Thanh commune, Thoi Lai district, Can Tho city

Giao Nguyễn Thanh, Ái Tạ Thị Mỹ, Nhiên Huỳnh Thị Hồng

Abstract

Mekong Delta is currently suffering from negative impacts such as saline intrusion, surface water pollution, floods, prolonged drought and fresh water depletion. In particular, saline intrusion has been causing shortage of fresh water for domestic use and agricultural production. This increases the demand of well water resulting in groundwater resources depletion. This study was conducted by interviewing households in Tan Thanh Commune, Thoi Lai District, Can Tho City about the current status of water use and water quality, and field collecting 06 water samples to assess water quality using various physical and chemical indicators. The results show that up to 98% of households have installed and used piped water system. The percentages of households using piped water for drinking and living purposes are 56.7% and 83.3% respectively. Most people interviewed satisfy with the water quality for drinking and living, but they do not satisfy with the water quality for production. Besides, the analysis results of 06 water samples reveal that the TSS, BOD5 and Coliform concentration exceed QCVN 08-MT:2015/BTNMT standard for surface water quality. It is necessary to continue monitoring surface water quality and enhancing local management to improve current situation of water usage in Tan Thanh commune.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Cosslett, T.L. and Cosslett, P.D. (2014). Water Resources and Food Security in the Vietnam Mekong Delta. Natural Resource Management and Policy, 44.
[2]. Smajgl, A., Toan, T.Q., Nhan, D.K., Ward, J., Trung, N.H., Tri, L.Q, Tri, V.P.D. and Vu, P.T (2015). Responding to rising sea levels in the Mekong Delta. Nature Climate Change 5. 2015:167 - 174.
[3]. Đoàn Thu Hà (2014). Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tới cấp nước nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học trường Đại học Thủy lợi. Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. 46:34 - 40.
[5]. T.P. Ha, Carel Dieperink, Van Pham Dang Tri, Henriëtte S. Otter, Piet Hoekstra (2017). Governance conditions for adaptive freshwater management in the Vietnamese Mekong Delta. Journal of Hydrology. 557:116 - 127.
[6]. Nguyễn Ngọc Ngân, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Minh Trí và Văn Phạm Đăng Trí (2017). Hiện trạng sử dụng và quản lý tài nguyên nước mặt trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu. 2: 18 - 28.
[7]. IUCN (2011). Groundwater in the Mekong Delta. MeKong water dialogues. Page 1 - 12.
[8]. Đoàn Thu Hà (2013). Đánh giá hiện trạng cấp nước nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp phát triển. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủy Lợi. Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. 43:3 - 10.
[9]. Bộ Y tế (2009). QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.
[10]. Đoàn Thế Lợi và Đào Quang Khải (2012). Quản lý tài nguyên nước và nhiệm vụ đối với công tác nhiệm vụ đối với công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo về kinh tế và quản lý. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 08.
[11]. American Public Health Association (APHA) (1998). Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater. Washington D C, APHA/AWWA/WEF.
[12]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011). Thông tư 29/2011/TT-BTNMT - Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.
[13]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012). Thông tư 21/2012/TT-BTNMT – Quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
[14]. Bộ Khoa học và Công nghiệ (2011). Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và Kỹ thuật lấy mẫu.
[15]. UBND TP. Cần Thơ (2016). Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thới Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
[16]. Mai Thị Huỳnh Nhạn (2014). Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt. Nghiên cứu thí điểm tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Luận văn tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Quản lú Tài nguyên và Môi trường. 103 trang.
[17]. Pitt, M.M. and Sumodiningrat, G. Risk (1991). Schooling and the Choice of Seed Technology in Developing Countries: A Meta-Profit Function Approach. International Economic Review. 32(2): 457-473.
[18]. Vũ Mai Linh. Nghiên cứu đánh giá một số tác động tới môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lớn, quy mô 2.400 con”. Luận văn tốt nghiệp đại học. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
[19]. Bộ Khoa học và Công nghệ (2011). Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8641:2011 - Công trình thủy lợi kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm.
[20]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
[21]. Bộ Thủy sản (2014). Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. 17 trang.
[22]. Lê Trình (1997). Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội. 746 trang.
[23]. Boyd, C.E. (1998). Water quality for pond Aquaculture. Deparment of Fisheries and Allied Aquacultures. Auburn University, Alabama 36849 USA. 37 pp.
[24]. Nhien, H. T., & Nguyen, G. T. (2019). Environmental Soil, Water, and Sediment Quality of Dong Thang Landfill in Can Tho City, Vietnam. Applied Environmental Research, 41(2), 73-83.
[25]. Nguyễn Thị Kim Liên, Lâm Quang Huy, Dương Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú và Vũ Ngọc Út (2016). Chất lượng nước trên sông chính và sông nhánh thuộc tuyến sông Hậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 2016, 43(a), 68 - 79.
[26]. Bộ Tài nguyên và Môi trường. QCVN 38:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sông thủy sinh.
[27]. Thủ tưởng Chính phủ (2016). Quyết định 1980/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Authors

Giao Nguyễn Thanh
ntgiao@ctu.edu.vn (Primary Contact)
Ái Tạ Thị Mỹ
Nhiên Huỳnh Thị Hồng
Nguyễn Thanh, G., Tạ Thị Mỹ, Ái, & Huỳnh Thị Hồng, N. (2020). 02. Evaluation of current water use situation and water quality in Tan Thanh commune, Thoi Lai district, Can Tho city. Science Journal of Natural Resources and Environment, (30), 10–20. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/226
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 23
Download :3

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 94
Download :44