12. Current practice of pesticide use at Tan Thanh village, Thoi Lai district, Can Tho city

Giao Nguyễn Thanh, Trinh Lâm Thị Kiều, Ái Tạ Thị Mỹ, Linh La Nguyễn Khiết, Nhiên Huỳnh Thị Hồng

Abstract

The study was conducted to interview farmers in Tan Thanh commune, Thoi Lai district, Can Tho city on how to manage pesticide bottles after using. The findings showed that the majority of farmer did not have appropriate measures to handle the used pesticide bottles . The used bottles are commonly discarded in the fields. The personal safety during pesticide spraying has not been paid adequate attention. Only simple facial mask is usually used. Up to 77.8% of pesicides classified in Group II and III toxicity have been used by the farmers. Some banned pesticides such as 2.4D and paraquat are still being used in the study area. Farmers sprayed pesticide 5.5 times per rice crop with the dose of 2 - 3 times higher than the recommended dose posing potential risks for health and environment. It is necessary to further train farmers to use pesticide wisely and manage used pesticide bottle properly to minimize the environmental impact of pesticides.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Ecobichon, D J. (2001). Pesticide use in developing countries. Toxicology. 160 (1 - 3):27 - 33.
[2]. Heong K L, Hardy B (2009). Plant hoppers: new threats to the sustainability of intensive rice production systems in Asia. Los Banos, Philippines: International Rice Research Institute (IRRI).
[3]. Pham Manh Hoai, Sebesvari Z, Tu Binh Minh, Pham Hung Viet, Renaud F G (2011). Pesticide pollution in agricultural areas of Northern Vietnam: Case study in Hoang Liet and Minh Dai communes. Environmental Pollution. 159 (12):3344 - 3350.
[4]. Cagauan A G (1995). The impact of pesticides on ricefield vertebrates with emphasis on fish. In: Pingali PL, Roger P A, Impact of pesticides on farmer health and the rice environment. Kluwer Academic Publishers, Manila; 203 - 248.
[5]. Nguyen Van Cong, Nguyen Thanh Phuong, Bayley M (2008). Brain cholinesterase response in the snakehead fish (Channa striata) after field exposure to diazinon. Ecotoxicology and Environmental Safety. 71:314 - 318.
[6]. Ohkawa H, Miyagawa H and Lee P W (2007). Pesticide Chemistry: Crop Protection, Public Health, Environmental Safety. Wiley-VCH; 538.
[7]. Bùi Thị Nga và Lâm Quốc Việt (2010). Hiện trạng sản xuất và tồn lưu thuốc trừ sâu trong đất, nước trên rau xà lách xoong (Nasturtium offocinale) tại xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. 14:278 - 287.
[8]. Carvalho F, Dinis-Oliveira R J, Duarte J A, Sanchez-Navarro A, Rmenio F, Bastos M L (2008). Paraquat Poisonings: Mechanisms of Lung Toxicity, Clinical Features, and Treatment. Critical Reviews in Toxicology. 38 (1):13 - 71.
[9]. Chi cục Thống kê huyện Thới Lai (2015). Niên giám thống kê tình hình kinh tế - xã hội huyện Thới Lai năm 2015.
[10]. UBND thành phố Cần Thơ (2014). Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
[11]. Lê Văn Tính, Nguyễn Duy Cần và Dương Ngọc Thành (2017). Sự chuyển dịch về quy mô và sử dụng đất đai của nông hộ tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52 (b):23 - 30.
[12]. Nguyễn Duy Cần và Vromant, N (2009). PRA - Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân. Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản Nông nghiệp. TP. Hồ Chí Minh, 72 trang.
[13]. Nguyễn Đăng Giáng Châu, Lê Đăng Bảo Châu và Lê Thị Thanh Ngân (2019). Kiến thức, thái độ và thực tiễn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân trồng rau ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55 (4B):35 - 44.
[14]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2018). Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT - Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.
[15]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2017). Quyết định 278/QĐ-BNN-BVTV - Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.
[16]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2018). Quyết định 3435/QĐ-BNN-BVTV - Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất acephate, diazinon, malathion, zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
[17]. Phạm Văn Toàn (2011). Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và một số giải pháp giảm thiểu việc sử dụng thuốc không hợp lý trong sản xuất lúa ở Ðồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Ðại học Cần Thơ. Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường. 28:47 - 53.
[18]. Margni M, Rossier D, Crettaz P, Jolliet O (2002). Life cycle impact assessment of pesticides on human health and ecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment. 93 (1 - 3):379 - 392.
[19]. Ủy ban sông Mêkông (2007). Environmental health concerns related to agro-chemical use in the mekong river delta. MRCS Environment Training Program Case Studies; 10.
[20]. Nguyễn Kim Bình (2008). Khảo sát hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước mặt ở vùng ven thành phố Cần Thơ. Luận văn tốt nghiệp đại học.
[21]. Nguyễn Phan Nhân (2018). Đánh giá ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng lúa và các sông rạch chính tại tỉnh Hậu Giang. Luận án tiến sĩ Đại học Cần Thơ.

Authors

Giao Nguyễn Thanh
ntgiao@ctu.edu.vn (Primary Contact)
Trinh Lâm Thị Kiều
Ái Tạ Thị Mỹ
Linh La Nguyễn Khiết
Nhiên Huỳnh Thị Hồng
Nguyễn Thanh, G., Lâm Thị Kiều, T., Tạ Thị Mỹ, Ái, La Nguyễn Khiết, L., & Huỳnh Thị Hồng, N. (2020). 12. Current practice of pesticide use at Tan Thanh village, Thoi Lai district, Can Tho city. Science Journal of Natural Resources and Environment, (29), 100–110. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/222
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0