11. NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC NÔNG NGHIỆP CHO LƯU VỰC SÔNG MÃ THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bính Đỗ Thị, Trang Lê Thu

Giới thiệu

Lãnh thổ Việt Nam nói chung và lưu vực sông Mã nói riêng chịu tác động của biến đổi khí hậu. Điều này làm thay đổi trực tiếp các yếu tố khí tượng trong lưu vực và ảnh hưởng đến lưu lượng dòng chảy gây thiệt hại kinh tế đối với các ngành có nhu cầu sử dụng nước, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp. Bài báo lựa chọn mô hình IQQM (Integrated Quality and Quantity Model) làm công cụ để tính nhu cầu sử dụng nước cho nông nghiệp trên lưu vực sông Mã theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Đánh giá nhu cầu sử dụng nước cho nông nghiệp trên lưu vực sông Mã bằng mô hình IQQM (Integrated Quality and Quantity Model)

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009). Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. Hà Nội,
[2]. Ban chỉ đạo kiểm kê rừng, UBND tỉnh Thanh Hoá (1999). Báo cáo thuyết minh kết quả điều tra rừng Thanh Hoá đến năm 1999.
[3]. Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển, Trần Thục, Trần Hồng Thái, Nguyễn Kiên Dũng (2012). Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[4]. Trần Thanh Xuân, Trần Thục, Hoàng Minh Tuyển (2011). Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
[5]. Nguyễn Viết Phổ và nnk, (2003). Tài nguyên nước Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội
[6]. Department of Land and Water Conservation (1999). IQQM User Manual & Training. Part B River System Model,
[7]. World Meteorological Organization (1994). Guide to Hydrological Practices.

Các tác giả

Bính Đỗ Thị
dtbinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trang Lê Thu
Đỗ Thị, B., & Lê Thu, T. (2020). 11. NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC NÔNG NGHIỆP CHO LƯU VỰC SÔNG MÃ THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (29), 93–99. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/221
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 246
Download :77

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 302
Download :82

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 73
Download :26