11. Research and calculating agricultural water demand for Ma river basin on climate change

Bính Đỗ Thị, Trang Lê Thu

Abstract

The Vietnamese territory in general and the Ma River basin in particular are affected by climate change. This directly changes the meteorological factors in the basin and affects the flow of water causing economic losses to with industries in need of water, especially for agriculture. The article selects the IQQM model (Integrated Quality and Quatity Model) as a tool to calculate the water use demand for agriculture in the Ma River basin under climate change scenarios. Assess water demand for agriculture in Ma River basin by IQQM model.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009). Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. Hà Nội,
[2]. Ban chỉ đạo kiểm kê rừng, UBND tỉnh Thanh Hoá (1999). Báo cáo thuyết minh kết quả điều tra rừng Thanh Hoá đến năm 1999.
[3]. Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển, Trần Thục, Trần Hồng Thái, Nguyễn Kiên Dũng (2012). Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[4]. Trần Thanh Xuân, Trần Thục, Hoàng Minh Tuyển (2011). Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.
[5]. Nguyễn Viết Phổ và nnk, (2003). Tài nguyên nước Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội
[6]. Department of Land and Water Conservation (1999). IQQM User Manual & Training. Part B River System Model,
[7]. World Meteorological Organization (1994). Guide to Hydrological Practices.

Authors

Bính Đỗ Thị
dtbinh@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Trang Lê Thu
Đỗ Thị, B., & Lê Thu, T. (2020). 11. Research and calculating agricultural water demand for Ma river basin on climate change. Science Journal of Natural Resources and Environment, (29), 93–99. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/221
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :4

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 14
Download :4