11. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Ngọc Bùi Thị, Hà Vũ Lệ

Giới thiệu

Giá đất và định giá đất đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 được UBND các tỉnh công bố 5 năm một lần chỉ áp dụng các phương pháp định giá đất truyền thống, chưa tận dụng được nguồn cơ sở dữ liệu địa chính, chưa định giá được hàng loạt tới từng thửa đất và còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của cán bộ làm công tác định giá. Đặc biệt, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS trong định giá đất, tác giả xây dựng quy trình thành lập bản đồ giá đất giai đoạn 2015 - 2020 khu vực thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Giá đất được xác định tới từng thửa dựa trên giá thu thập ngoài thực địa, các hệ số ảnh hưởng tới giá đất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1] Trần Quốc Bình, Lê Phương Thúy, Đỗ Thị Minh Tâm (2008). Ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ vùng giá trị đất đai, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 16/12/2008, 1059-1068.
[2] Chính phủ (2014). Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.
[3] Saaty T.L (1980). The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
[4] Saaty T. L (1996). Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Net Work process, RWS Publications, Pittsburgh.
[5] Trịnh Hữu Liên (2014). Kỹ thuật xây dựng vùng giá đất, vùng giá trị đất đai phục vụ định giá đất, trên cơ sở dữ liệu địa chính, công nghệ GIS và ảnh viễn thám. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 120 (6), 127 - 132, Hà Nội.
[6] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật đất đai 2013, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội

Các tác giả

Ngọc Bùi Thị
btcngoc@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hà Vũ Lệ
Bùi Thị, N., & Vũ Lệ, H. (2017). 11. ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 80–88. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/22
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 38
Download :13