05. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH MẶT BIỂN TRUNG BÌNH KHU VỰC VÀ MÔ HÌNH MẶT BIỂN THẤP NHẤT KHU VỰC TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Thạch Lương Thanh, Định Nguyễn An, Hải Trần Văn

Giới thiệu

Bài báo khoa học này trình bày kết quả hoàn thiện mô hình mặt biển trung bình khu vực và mô hình mặt biển thấp nhất khu vực bằng phương pháp và kết quả xây dựng các mô hình này đã được công bố trong các công trình [3, 4], trên cơ sở bổ sung số liệu đo mực nước tại 62 trạm nghiệm triều của Trung tâm Hải văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để nhận được mô hình mặt biển trung bình khu vực (MDTTBKV98) và mô hình mặt biển thấp nhất khu vực (MBTNKV170). Sử dụng độ chênh đo giữa mặt biển trung bình và mặt biển thấp nhất tại 23 trạm nghiệm triều dọc bờ biển và trên một số đảo của Việt Nam không tham gia xây dựng mô hình để đánh giá độ chính xác độ chênh giữa mô hình MDTTBKV98 và mô hình MBTNKV170 đạt ±0,128m. So với tiêu chí xác định mặt biển trung bình và mặt biển thấp nhất tại các trạm nghiệm triều tạm thời theo số liệu đo mực nước biển liên tục trong 30 ngày đêm với sai số trung phương ở mức ±0.3 m, chúng ta có thể kết luận rằng các mô hình MDTTBKV98 và MBTNKV170 được xác định với độ chính xác cao.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển (2017). Thông tin về hệ thống bản đồ biển. Hải Phòng.
[2]. Trung tâm Hải văn (2015). Điều tra khảo sát và xây dựng đường cực trị mực nước triều vùng ven biển Việt Nam. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[3]. Khương Văn Long, Lương Thanh Thạch, Trần Văn Hải, Đặng Xuân Thủy (2018). Xây dựng mô hình mặt biển trung bình và mặt biển thấp nhất khu vực trên vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 37, tháng 9 - 2018.
[4]. Lương Thanh Thạch, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Văn Mong (2019). Đánh giá độ sâu địa hình đáy biển và hải đồ dựa trên các mô hình mặt biển. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 42, tháng 12 - 2019.
[5]. Большаков, В. Д., Гайдаев, П. А., (1977). Теория математической обработки геодезических измерений. Москва, Недра. Dịch sang Tiếng Viêt: Lý thuyết hiệu chỉnh toán học các kết quả đo đạc trắc địa. Matxcơva, Nedra (Tiếng Nga).
[6]. De Jong C.D., Lachapelle G., Skone S., Elema I.A., (2003). Hydrography (Second edition 2003). UP Blue Print is an imprint of: Delft University Press. P.O. Box 98, 2600 MG Delft, The Netherlands.

Các tác giả

Thạch Lương Thanh
ltthach@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Định Nguyễn An
Hải Trần Văn
Lương Thanh, T., Nguyễn An, Định, & Trần Văn, H. (2020). 05. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH MẶT BIỂN TRUNG BÌNH KHU VỰC VÀ MÔ HÌNH MẶT BIỂN THẤP NHẤT KHU VỰC TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (29), 42–49. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/215
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.