05. Completing Regional Mean Sea Surface Model and Lowest Sea Surface Model for Vietnam sea area

Thạch Lương Thanh, Định Nguyễn An, Hải Trần Văn

Abstract

This paper presents the results of completing the regional Mean Sea Surface Model and Lowest Sea Surface Model for Vietnam sea area that were established in previous research [3, 4]. Based on addition of database from 62 tidal testing stations of Center for Oceanography, Vietnam Administration of Seas and Islands, a mean sea surface model (MDTTBKV98) and a lowest sea surface model (MBTNKV170) were established. Furthermore, the differences between the mean sea surface and the lowest sea level measured at 23 tide testing stations along the coast and on some islands of Vietnam which do not participate in building models were also used to evaluate the accuracy of this method that results in ± 0.128 m the difference between MDTTBKV98 model and MBTNKV170 model. On the other hand, determining the mean sea surface and lowest sea surface at the temporary tide stations usingcontinuous sea level measurement for 30 days and nights results inthe mean error at ± 0.3 m. Therefore, it can be concluded that the MDTTBKV98 and MBTNKV170 models are established with high accuracy.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển (2017). Thông tin về hệ thống bản đồ biển. Hải Phòng.
[2]. Trung tâm Hải văn (2015). Điều tra khảo sát và xây dựng đường cực trị mực nước triều vùng ven biển Việt Nam. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[3]. Khương Văn Long, Lương Thanh Thạch, Trần Văn Hải, Đặng Xuân Thủy (2018). Xây dựng mô hình mặt biển trung bình và mặt biển thấp nhất khu vực trên vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 37, tháng 9 - 2018.
[4]. Lương Thanh Thạch, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Văn Mong (2019). Đánh giá độ sâu địa hình đáy biển và hải đồ dựa trên các mô hình mặt biển. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 42, tháng 12 - 2019.
[5]. Большаков, В. Д., Гайдаев, П. А., (1977). Теория математической обработки геодезических измерений. Москва, Недра. Dịch sang Tiếng Viêt: Lý thuyết hiệu chỉnh toán học các kết quả đo đạc trắc địa. Matxcơva, Nedra (Tiếng Nga).
[6]. De Jong C.D., Lachapelle G., Skone S., Elema I.A., (2003). Hydrography (Second edition 2003). UP Blue Print is an imprint of: Delft University Press. P.O. Box 98, 2600 MG Delft, The Netherlands.

Authors

Thạch Lương Thanh
ltthach@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Định Nguyễn An
Hải Trần Văn
Lương Thanh, T., Nguyễn An, Định, & Trần Văn, H. (2020). 05. Completing Regional Mean Sea Surface Model and Lowest Sea Surface Model for Vietnam sea area. Science Journal of Natural Resources and Environment, (29), 42–49. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/215
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

04. An automated solution for checking the inconsistencies between topographic and hydrological data

Thắm Bùi Thị Hồng, Nhật Bùi Long, Hương Nguyễn Thị
Abstract View : 6
Download :2

03. Open source geographic information system applications for maritime search and rescue operations

Thành Nguyễn Sách, Dương Đỗ Văn, Hải Lê Vũ Hồng, Hoài Đào Khánh, Nga Nguyễn Thị Thu, Lộc Lê Đức,...
Abstract View : 21
Download :12