03. ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ASEN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Trung Đặng Trần, Nhân Phạm Quý, Hùng Nguyễn Kim

Giới thiệu

Các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ chiếm vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp nước cho đồng bằng sông Hồng. Ô nhiễm Asen trong các tầng chứa nước đó đã được phát hiện và đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu, tuy nhiên mức độ và phân bố ô nhiễm Asen trong các tầng chứa nước đó còn chưa được đề cập một cách toàn diện. Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp tích hợp GIS và mô hình phân tích thứ bậc (AHP) để xây dựng bản đồ phân vùng mức độ ô nhiễm Asen (As) trong nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ. Trong đó có 4 yếu tố địa chất ảnh hưởng lớn đến nồng độ Asen trong nước dưới đất đã được phân tích bao gồm: quá trình thành tạo trầm tích - tướng trầm tích, tuổi trầm tích, kiến tạo (nâng hạ bề mặt) và môi trường nước lỗ rỗng. Kết quả kiểm chứng bản đồ mức độ ô nhiễm As trong nước dưới đất với các kết quả điều tra ô nhiễm As trong nước dưới đất trước đây cho thấy kết quả là hoàn toàn phù hợp. Bản đồ phân vùng mức độ ô nhiễm As trong nước dưới đất là một dữ liệu tin cậy cho công tác quy hoạch, khai thác và sử dụng nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy các quá trình địa chất và tuổi địa chất có ảnh hưởng lớn đến hàm lượng As trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ Đồng bằng sông Hồng.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Văn Giang (2018). Báo cáo kết quả dự án "Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)". Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Hà Nội.
[2]. Nguyễn Thị Hạ (2006). Sự hình thành thành phần hoá học nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ và ý nghĩa của nó đối với cung cấp nước.
[3]. Nguyễn Như Khuê (2012). Nghiên cứu quá trình giải phóng Asen từ trầm tích trẻ ven sông. Hà Nội, Thạc sỹ, Đại học khoa học tự nhiên.
[4]. Nguyễn Vũ Kỳ (2018). Ứng dụng phương pháp Analytical Hierarchy Process (AHP) của Saaty trong nghiên cứu phân vùng thích nghi cho cây trồng. Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên.
[5]. Doãn Đình Lâm (2003). Lịch sử tiến hóa trầm tích Holocen cấu trúc sông Hồng. Luận án Tiến sĩ Địa chất, Thư viện Quốc gia, Hà Nội.
[6]. Doãn Đình Lâm (2005). Tiến hóa trầm tích Holocen châu thổ sông Hồng. Hà Nội.
[7]. Đỗ Minh Ngọc, Đặng Thị Thùy và Đỗ Minh Đức (2016). Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, tr. 206 - 216.
[8]. Phạm Quý Nhân (2008). Nguồn gốc và sự phân bố amoni và asenic trong các tầng chứa nước đồng bằng sông Hồng. Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.
[9]. Trần Văn Thắng (2001). Hoàn cảnh địa động lực hiện đại cánh Tây nam đứt gãy sông Hồng. Báo cáo khoa học. Lưu trữ Viện Địa chất, Hà Nội.
[10]. Vũ Nhật Thắng (1996). Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Thái Bình - Nam Định. Báo cáo tổng kết phương án đo vẽ bản đồ địa chất tỉ lệ 1:50.000. Lưu trữ Viện Thông tin Lưu trữ và Bảo tàng Địa chất, Hà Nội.
[11]. Søren Jessen, Flemming Larsen, Dieke Postma, Pham Hung Viet, Nguyen Thi Ha, Pham Quy Nhan, Dang Duc Nhan, Mai Thanh Duc, Nguyen Thi Minh Hue và Trieu Duc Huy (2008). Palaeo-hydrogeological control on groundwater As levels in Red River delta, Vietnam. Applied Geochemistry, 23(11), tr. 3116 - 3126.
[12]. Flemming Larsen, Nhan Quy Pham, Nhan Duc Dang, Dieke Postma, Søren Jessen, Viet Hung Pham, Thao Bach Nguyen, Huy Duc Trieu, Luu Thi Tran và Hoan Nguyen (2008). Controlling geological and hydrogeological processes in an arsenic contaminated aquifer on the Red River flood plain, Vietnam. Applied Geochemistry, 23(11), tr. 3099 - 3115.
[13]. Dieke Postma, Flemming Larsen, Nguyen Thi Thai, Pham Thi Kim Trang, Rasmus Jakobsen, Pham Quy Nhan, Tran Vu Long, Pham Hung Viet và Andrew S Murray (2012). Groundwater arsenic concentrations in Vietnam controlled by sediment age. Nature Geoscience, 5(9), tr. 656.
[14]. Thomas L Saaty (2005). Analytic hierarchy process. Encyclopedia of Biostatistics, 1.
[15]. Thomas L Saaty (1986). Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process. Management science, 32(7), tr. 841 - 855.
[16]. Thomas L Saaty (2000). Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process. Vol. 6, RWS publications.
[17]. Lenny HE Winkel, Pham Thi Kim Trang, Vi Mai Lan, Caroline Stengel, Manouchehr Amini, Nguyen Thi Ha, Pham Hung Viet và Michael Berg (2011). Arsenic pollution of groundwater in Vietnam exacerbated by deep aquifer exploitation for more than a century. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(4), tr. 1246 - 1251.

Các tác giả

Trung Đặng Trần
Nhân Phạm Quý
pqnhan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hùng Nguyễn Kim
Đặng Trần, T., Phạm Quý, N., & Nguyễn Kim, H. (2020). 03. ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ASEN NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (29), 24–35. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/213
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31