03. Using GIS and Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to map arsenic pollution zonation in groundwater based on the influence of geological factors in the Red River Delta

Trung Đặng Trần, Nhân Phạm Quý, Hùng Nguyễn Kim

Abstract

Quaternary sediment aquifers play an important role for water supply in the Red river delta plain. Arsenic pollution has been investigated and published in many publications. However, degree and its distribution of arsenic pollution are still not comprehensive. This paper presents coupling the Analytic Hierarchy Process (AHP) and GIS to map arsenic zonation in Quaternary sediment aquifers. There are 4 geological factors which greatly affect the arsenic concentration in groundwater that have been analysed as follows: Sedimentary facies; Sediments age; Tectonic activities (uplift and subsidence earth surface) and Total dissolved solid (TDS) of pore water in aquifers. Map of arsenic pollution zonation in Quaternary sediment aquifers is verified consistently with previous investigation result. This map is reliable information for water planning, exploitation and utilization. Research results also show that geological processes and geological age have a great influence on arsenic concentrations in Quaternary sediment aquifers in the Red river delta plain.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Nguyễn Văn Giang (2018). Báo cáo kết quả dự án "Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải đồng đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)". Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Hà Nội.
[2]. Nguyễn Thị Hạ (2006). Sự hình thành thành phần hoá học nước dưới đất trong trầm tích Đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ và ý nghĩa của nó đối với cung cấp nước.
[3]. Nguyễn Như Khuê (2012). Nghiên cứu quá trình giải phóng Asen từ trầm tích trẻ ven sông. Hà Nội, Thạc sỹ, Đại học khoa học tự nhiên.
[4]. Nguyễn Vũ Kỳ (2018). Ứng dụng phương pháp Analytical Hierarchy Process (AHP) của Saaty trong nghiên cứu phân vùng thích nghi cho cây trồng. Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên.
[5]. Doãn Đình Lâm (2003). Lịch sử tiến hóa trầm tích Holocen cấu trúc sông Hồng. Luận án Tiến sĩ Địa chất, Thư viện Quốc gia, Hà Nội.
[6]. Doãn Đình Lâm (2005). Tiến hóa trầm tích Holocen châu thổ sông Hồng. Hà Nội.
[7]. Đỗ Minh Ngọc, Đặng Thị Thùy và Đỗ Minh Đức (2016). Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32, tr. 206 - 216.
[8]. Phạm Quý Nhân (2008). Nguồn gốc và sự phân bố amoni và asenic trong các tầng chứa nước đồng bằng sông Hồng. Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.
[9]. Trần Văn Thắng (2001). Hoàn cảnh địa động lực hiện đại cánh Tây nam đứt gãy sông Hồng. Báo cáo khoa học. Lưu trữ Viện Địa chất, Hà Nội.
[10]. Vũ Nhật Thắng (1996). Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Thái Bình - Nam Định. Báo cáo tổng kết phương án đo vẽ bản đồ địa chất tỉ lệ 1:50.000. Lưu trữ Viện Thông tin Lưu trữ và Bảo tàng Địa chất, Hà Nội.
[11]. Søren Jessen, Flemming Larsen, Dieke Postma, Pham Hung Viet, Nguyen Thi Ha, Pham Quy Nhan, Dang Duc Nhan, Mai Thanh Duc, Nguyen Thi Minh Hue và Trieu Duc Huy (2008). Palaeo-hydrogeological control on groundwater As levels in Red River delta, Vietnam. Applied Geochemistry, 23(11), tr. 3116 - 3126.
[12]. Flemming Larsen, Nhan Quy Pham, Nhan Duc Dang, Dieke Postma, Søren Jessen, Viet Hung Pham, Thao Bach Nguyen, Huy Duc Trieu, Luu Thi Tran và Hoan Nguyen (2008). Controlling geological and hydrogeological processes in an arsenic contaminated aquifer on the Red River flood plain, Vietnam. Applied Geochemistry, 23(11), tr. 3099 - 3115.
[13]. Dieke Postma, Flemming Larsen, Nguyen Thi Thai, Pham Thi Kim Trang, Rasmus Jakobsen, Pham Quy Nhan, Tran Vu Long, Pham Hung Viet và Andrew S Murray (2012). Groundwater arsenic concentrations in Vietnam controlled by sediment age. Nature Geoscience, 5(9), tr. 656.
[14]. Thomas L Saaty (2005). Analytic hierarchy process. Encyclopedia of Biostatistics, 1.
[15]. Thomas L Saaty (1986). Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process. Management science, 32(7), tr. 841 - 855.
[16]. Thomas L Saaty (2000). Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process. Vol. 6, RWS publications.
[17]. Lenny HE Winkel, Pham Thi Kim Trang, Vi Mai Lan, Caroline Stengel, Manouchehr Amini, Nguyen Thi Ha, Pham Hung Viet và Michael Berg (2011). Arsenic pollution of groundwater in Vietnam exacerbated by deep aquifer exploitation for more than a century. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(4), tr. 1246 - 1251.

Authors

Trung Đặng Trần
Nhân Phạm Quý
pqnhan@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hùng Nguyễn Kim
Đặng Trần, T., Phạm Quý, N., & Nguyễn Kim, H. (2020). 03. Using GIS and Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to map arsenic pollution zonation in groundwater based on the influence of geological factors in the Red River Delta. Science Journal of Natural Resources and Environment, (29), 24–35. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/213
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

08. Assessment of climate change impacts on the Lai Giang river flow in Binh Dinh province

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 23
Download :3

05. Social vulnerability of rice-based farming households to salinity intrusion in the Vietnamese Mekong Delta

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 94
Download :44

10. Using the WQI index to assess water quality in Quy Nhon city from 2015 to 2020

Vi Nguyễn Thị Tường, Trang Trương Thị Thùy
Abstract View : 95
Download :29