16. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Linh Nguyễn Ngọc

Giới thiệu

Ở Việt Nam, hệ thống quan trắc - cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản đã được thực hiện trong cả nước. Vì vậy, xử lý số liệu thực nghiệm thu được tại các điểm và khu vực biển giúp cho bộ số liệu quan trắc có độ chính xác cao và độ tin cậy mong muốn là rất cần thiết, và là biện pháp phát hiện, cảnh báo các chất ô nhiễm có hiệu quả nhất, kịp thời kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển, từ đó có các biện pháp giảm thiểu các tác hại gây ra đối với hoạt động nuôi trồng biển. Bằng phương pháp thực nghiệm để thu thập số liệu quan trắc môi trường nước biển từ trạm quan trắc và phân tích môi trường biển miền Trung, kết hợp tính toán lý thuyết hàm phân phối chuẩn. Kết quả nghiên cứu của bài báo sẽ cung cấp thêm một phương pháp đơn giản, dễ sử dụng trong việc biến đổi, tính toán số liệu quan trắc môi trường nước biển, qua đó người sử dụng có thể tính toán, xử lý số liệu quan trắc bằng công cụ đơn giản là máy tính bỏ túi.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Barnett, V. (Ed.) (2004). Environmental Statistics. Methods and Applications John Wiley & Sons, Ltd.
[2]. PGS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng (2014). Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong môi trường. NXB ĐHQG TPHCM.
[3]. Chu Đức, Hoàng Chí Thành (2006). Tính toán trong các hệ sinh thái. NXB Giao thông vận tải.
[4]. PGS.TS. Tạ Thị Thảo (2010). Giáo trình thống kê trong hóa phân tích. NXB ĐHQGHN.
[5]. TS. Chế Đình Lý (2014). Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường. NXB ĐHQG TPHCM.
[6]. Chu Đức (2001). Mô hình toán các hệ thống sinh thái. NXB ĐHQG HN.
[7]. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (1996). Lý thuyết xác suất và thống kê toán. NXB Khoa học kỹ thuật.
[8]. Đặng Hùng Thắng (2008). Thống kê và ứng dụng. NXB Giáo dục.
[9]. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2017). Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường vùng biển ven bờ miền Trung.
[10]. Tuấn, Trần Văn (2009). http://www.ykhoanet.com/baigiang/lamsangthongke/lstk_uoctinhcomau.pdf
[11]. Luật bảo vệ môi trường (2014).

Các tác giả

Linh Nguyễn Ngọc
nnlinh.mt@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Ngọc, L. (2019). 16. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 113–121. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/207
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4