14. The current status of clean water use and supply and solutions to improve water supply efficiency for local people in Khanh An commune, U Minh district, Ca Mau province

Tâm Lương Thanh, Cảnh Trương Đức, Tiến Phạm Đức

Abstract

This paper summarizes the results of research on the current situation of clean water use of people in Khanh An commune, U Minh district, Ca Mau province which was severely affected by Elnino. Various data collection methods were used in this study including household questionnaires selected by two-stage stratified random sampling technique, interviews with focus groups and field observation. The results show that water supply to the people in Khanh An commune has not been well implemented. There is still shortage of water during the dry season. The quality of supplied water does not meet the National standard for pH value (QCVN 02: 2009/BYT). Pretreatment and post-treatment water quality has not been regularly monitored. The study also proposed the implementation of clean water supply plan consisting of three steps based on the early warning information system. This will enhance the water supply process when a drought occurs.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai (2016). Báo cáo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và các giải pháp ứng phó. Truy cập tại: website Trung tâm chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai (http://dmc.gov.vn/).
[2]. DONRE Cà Mau (2017). Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước tỉnh Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo thuyết minh tổng hợp.
[3]. DWRPIS (2009). Điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, đánh giá chất lượng và biện pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Report on survey of abstraction and use of groundwater, quality assessment and remedial measures for groundwater pollution in Cà Mau Province). Division for Water Resources Planning and Investigation for the South of Vietnam, Ho Chi Minh City.
[4]. DWRPIS (1996). Đề án Điều tra địa chất đô thị Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau (Geological survey project Cần Thơ City - Sóc Trăng - Cà Mau) (unpublished report). Division for Water Resources Planning and Investigation for the South of Vietnam, Ho Chi Minh City.
[5]. Báo cáo tình hình thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh môi trường Huyện U Minh năm 2018.

Authors

Tâm Lương Thanh
lttam@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Cảnh Trương Đức
Tiến Phạm Đức
Lương Thanh, T., Trương Đức, C., & Phạm Đức, T. (2019). 14. The current status of clean water use and supply and solutions to improve water supply efficiency for local people in Khanh An commune, U Minh district, Ca Mau province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (28), 95–101. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/205
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0