13. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

Hùng Lê Việt, Chi Trần Thùy, Linh Phùng Thị

Giới thiệu

Nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trên địa bàn huyện còn có nhiều hồ, ao tự nhiên và nhân tạo, là nơi trữ nước và vận chuyển nước trên bề mặt, góp phần nuôi dưỡng động, thực vật và điều hòa khí hậu trong vùng. Với những điền kiện thuận lợi như vậy, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của huyện Gia Lộc phát triển khá tốt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nguồn nước phục vụ tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản của huyện đang có nguy cơ bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng của nông sản. Bài báo sử dụng phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu nước, từ đó tính toán chỉ số WQI để đánh giá chất lượng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lộc. Kết quả tính toán chỉ số WQI sau phân tích 28 mẫu nước tại 7 vị trí quan trắc cho thấy: ngoại trừ tại điểm N3 tại mương thoát nước làng nghề bún Đông Cận, xã Tân Tiến không đủ điều kiện, còn lại các điểm vẫn đủ điều kiện cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt. QCVN 08:2015/BTN&MT, Hà Nội.
[2]. Cục quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Tài nguyên nước cho phát triển bền vững.
[3]. Quyết định 879/QĐ- TCMT về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chất lượng nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường;
[4]. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hải Dương (2017). Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường huyện Gia Lộc.
[5]. Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc (2017). Báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 huyện Gia Lộc.
[6]. Phạm Ngọc Dũng và cộng sự (2005). Quản lý nguồn nước. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[7]. Võ Dương Mộng Huyền (2013). Tài nguyên nước và hiện trạng sử dụng nước. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[8]. Đinh Thị Hải Vân (2015). Ảnh hưởng của môi trường nước tới hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tạp chí Môi trường số 5/2015.
[9]. Nguyễn Thị Lan Hương (2015). Đánh giá chất lượng nước mặt huyện Thanh Oai. Luận văn cao học.
[10]. Hà Thị Luyến (2015). Đánh giá chất lượng nước mặt tỉnh Hải Dương. Luận văn cao học.
[11]. JM Ishaku, AS Ahmed và MA Abubakar (2010). Assessment of groundwater quality using water qualityindex and GIS in Jada, northeastern Nigeria. Elsevier B.V.
[12]. N.C. Ferreira, C. Bonetti (2008). Hydrological and Water Quality Indices as management tools in marine shrimpculture. W.Q. Seiffert.

Các tác giả

Hùng Lê Việt
lvhung@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Chi Trần Thùy
Linh Phùng Thị
Lê Việt, H., Trần Thùy, C., & Phùng Thị , L. (2019). 13. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 87–94. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/204
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 71
Download :32

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 97
Download :23

05. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG XÃ HỘI DO XÂM NHẬP MẶN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Danh Võ Thành, Khải Huỳnh Việt, Khôi Phan Đình, Trúc Ngô Thị Thanh, Ngân Nguyễn Văn, Hằng Trương...
Abstract View : 182
Download :80