12. Application of LANDSAT - 8 TIRS thermal infrared image in research on the distribution of land surface temperature in Loc Binh district, Lang Son province

Hằng Nguyễn Thị Lệ, Hương Phạm Thị Thu, Trang Trần Thị Thu

Abstract

This paper introduces the theoretical and empirical basis for estimating land surface temperature in Loc Binh district, Lang Son province in 2017 using LANDSAT - 8 TIRS thermal infrared image. Firsly, LANDSAT - 8 satellite images were converted into electro magnetic radiation, then identified the brightness temperatures. Based on the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), the land surface emissivity was then calculated for the land surface temperature retrieval. The results show that: (i) low temperatures were distributed in high mountainous areas and dense vegetation cover areas; (ii) high temperatures were concentrated in areas with dense population; (iii) very high temperatures and thermal anomalies occured in the area of ​​Na Duong coal mine. The application of LANDSAT - 8 TIRS thermal infrared image helps to study the spatial distribution of land surface temperatures effectively and quickly.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung (2009). Phương pháp viễn thám nhiệt trong nghiên cứu phân bố nhiệt độ đô thị. Tạp chí các khoa học về Trái đất, 31, 168 - 177.
[2]. Trần Hùng (2007). Sử dụng tư liệu MODIS theo dõi độ ẩm đất/thực vật bề mặt: Thử nghiệm với chỉ số mức độ khô hạn nhiệt độ - thực vật (TVDI). Tạp chí Viễn thám và Địa tin học, Số 2, trang 38 - 45.
[3]. Trịnh Lê Hùng (2014). Ứng dụng dữ liệu viễn thám hồng ngoại nhiệt LANDSAT nghiên cứu độ ẩm đất trên cơ sở chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 36, số 03, trang 262 - 270.
[4]. Trịnh Lê Hùng, Đào Khánh Hoài (2015). Ứng dụng viễn thám đánh giá nguy cơ hạn hán ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, số 05(70), trang 128 - 139.
[5]. Trịnh Lê Hùng, Vũ Danh Tuyên, Vương Trọng Kha (2016). Phương pháp viễn thám trong đánh giá ảnh hưởng của quá trình khai thác khoáng sản đến tình trạng hạn hán khu vực mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hội thảo Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 25, trang 129 - 135.
[6]. Doãn Hà Phong (2007). Xây dựng thuật toán và phương trình xác định nhiệt độ bề mặt đất trong theo dõi cảnh báo cháy rừng trên cơ sở ảnh vệ tinh MODIS (TERRA và AQUA) trên lãnh thổ Việt Nam. Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[7]. Trần Xuân Trường (2010). Xác định độ ẩm mặt đất bằng phương pháp viễn thám không gian. Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[8]. Garcia Cueto O.R., Jauregui Ostos E., Toudert D., Tejeda Martinez A. (2007). Detection of the urban heat island in Mexicali and its relationship with land use. Atmosfera 20 (2), pp. 111 - 131.
[9]. Vlassova L., Fernando Perez-Cabello, Hector Nieto, Pilar Martin, David Riano, Juan de la Riva (2014). Assessment of methods for land surface temperature retrieval from LANDSAT 5 TM images applicable to multiscale tree-grass ecosystem modelling. Remote Sensing, 6, 4345 - 4368.
[10]. Vlassova Lidia, Fernando Perez - Cabello, Marcos Rodrigues Mimbrero, Raquel Montorio Lloveria, Alberto Garcia-Martin (2014). Analysis of the relationship between land surface temperature and wildfire severity in a series of Landsat images. Remote Sensing, 6, 6136 - 6162.
[11]. Valor E., Caselles V (1996). Mapping land surface emissivity from NDVI. Application to European African and South American areas. Remote sensing of Environment, 57, pp. 167 - 184.
[12]. Garcia Cueto O.R., Jauregui Ostos E., Toudert D., Tejeda Martinez A. (2007). Detection of the urban heat island in Mexicali and its relationship with land use. Atmosfera 20(2), pp. 111 - 131.
[13]. USGS (2015). Tài liệu hướng dẫn về xác định nhiệt độ bề mặt từ ảnh LANDSAT. Trang: https://landsat.usgs.gov/documents/.

Authors

Hằng Nguyễn Thị Lệ
ntlhang@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Hương Phạm Thị Thu
Trang Trần Thị Thu
Nguyễn Thị Lệ, H., Phạm Thị Thu, H., & Trần Thị Thu, T. (2019). 12. Application of LANDSAT - 8 TIRS thermal infrared image in research on the distribution of land surface temperature in Loc Binh district, Lang Son province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (28), 81–86. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/203
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

01. Monitoring mining activities by using satellite imagery data and UAV images: a case study in Yen Bai province

Huệ Lê Minh, Hiên Vũ Thị Thanh, Thảo Đỗ Thị Phương
Abstract View : 39
Download :20

06. Study on soil salinity by using Sentinel-2 imagery data: a case study in Dong Nai Province, Vietnam

Huy Chu Xuân, Ngọc Nguyễn Minh, Đạt Đinh Ngọc, Thủy Lê Thu, Hải Hoàng, Huy Bùi Quang, Phong Trần...
Abstract View : 73
Download :21