09. TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG MÃ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN AN NINH NGUỒN NƯỚC

Mùi Nguyễn Thị, Thành Lê Đình

Giới thiệu

Sông Mã có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa. Lưu vực sông Mã có tổng diện tích 28.400 km2[7], trong đó diện tích thuộc Việt Nam 17.600 km2 và phần thuộc Lào là 10.800 km2, tổng chiều dài sông chính là 512 km. Sông Mã có tiềm năng nguồn nước khá dồi dào, tuy nhiên phân bố không đều theo thời gian và không gian tạo ra những khó khăn cho khai thác và sử dụng tài nguyên nước cho phát triển bền vững. Những năm gần đây với sự phát triển kinh tế, xã hội trên lưu vực rất nhanh chóng, đặc biệt là khu vực hạ lưu và cửa sông đã tạo nên những áp lực lớn đối với an ninh nguồn nước và môi trường. Bài báo này bước đầu đánh giá các đặc điểm tài nguyên nước sông Mã trên quan điểm tiếp cận về an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững và bảo vệ môi trường lưu vực.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Hai Duc Nguyen Van (2014). Development and application of a water security assessment framework for Hanoi city, Vietnam.
[2]. Lã Thanh Hà (2009). Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Mã.
[3]. Lê Thị Huyền (2015). Đánh giá sự biến động mưa tỉnh Thanh Hóa trong xu thế biến đổi khí hậu.
[4]. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Thanh Hoá (2013). Báo cáo hiện trạng môi trường Thanh Hoá từ năm 1994 đến năm 2013.
[5]. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường Thanh Hoá (2014). Điều tra tình hình khai thác, sử dụng TNN và xả nước thải vào nguồn nước lưu vực sông Mã.
[6]. Viện Quy hoạch thủy lợi (2006). Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Mã.
[7]. Viện Quy hoạch thuỷ lợi (2012). Quy hoạch tổng thể thuỷ lợi Thanh Hoá đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
[8]. Viện Quy hoạch thuỷ lợi (2015). Xây dựng mô hình dự báo xâm nhập mặn hạ lưu Sông Mã, Sông Hoạt, Sông Yên, tỉnh Thanh Hóa.

Các tác giả

Mùi Nguyễn Thị
nguyenmui2006@gmail.com (Liên hệ chính)
Thành Lê Đình
Nguyễn Thị, M., & Lê Đình, T. (2017). 09. TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG MÃ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN AN NINH NGUỒN NƯỚC. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 65–71. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/20
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31