06. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BỘI TÍNH TOÁN DỰ BÁO MỰC NƯỚC LỚN NHẤT TẠI TRẠM TÂN CHÂU TRÊN SÔNG TIỀN

Bính Đỗ Thị, Trang Lê Thu

Giới thiệu

Sông Tiền là một nhánh chính của sông Cửu Long, là con sông quan trọng trong đời sống dân sinh. Do sự biến động của dòng chảy và sự tác động của thủy triều mặn thâm nhập sâu vào trong đất liền, trên dòng sông xuất hiện nhiều cồn bãi nổi và ngầm. Địa hình dốc, dòng hẹp nên Sông Tiên thường dâng nước cao vào mùa lũ và khô cạn vào mùa nắng. Trong nghiên cứu này, phương pháp hồi qui bội được sử dụng để tính toán dự báo mực nước lớn nhất trước 7 ngày tại trạm Tân Châu trên sông Tiền với đầu vào là mực nước, lưu lượng các trạm tuyến trên và mực nước biên triều. Kết quả đạt được là sự đồng pha và biên độ dao động giữa mực nước tính toán và thực đo.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Lan Châu (2001). Xây dựng các phương án nhận định hạn dài đỉnh lũ năm các sông chính ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục.
[2]. Hà Văn Khối (2006). Giáo trình Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước. Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung, Bùi Văn Đức (2003). Dự báo Thủy văn. NXB Đại học Quốc Gia.
[4]. Trần Thanh Xuân (2007). Đặc điểm thủy văn và nguồn nước sông Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
[5]. https://fsppm.fuv.edu.vn.

Các tác giả

Bính Đỗ Thị
dtbinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trang Lê Thu
Đỗ Thị, B., & Lê Thu, T. (2019). 06. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BỘI TÍNH TOÁN DỰ BÁO MỰC NƯỚC LỚN NHẤT TẠI TRẠM TÂN CHÂU TRÊN SÔNG TIỀN . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 39–44. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/197
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 284
Download :77

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 224
Download :67

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 64
Download :24