04. NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU G-C3N4 PHA TẠP VANADI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUẤY NHIỆT

Hằng Lâm Thị, Cường Phạm Mạnh, Oanh Lê Thị Mai, Bích Đỗ Danh, Minh Nguyễn Văn

Giới thiệu

Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu một phương pháp đơn giản để chế tạo vật liệu g-C3N4 pha tạp Vanadi (V) và nghiên cứu cấu trúc, tính chất vật lí và khả năng quang xúc tác bằng cách sử dụng các công nghệ khác nhau. Kết quả phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) của các mẫu đã cho thấy có ảnh hưởng nhất định của việc pha tạp V đến cấu trúc của vật liệu chủ g-C3N4. Tuy nhiên ảnh hưởng của việc pha tạp V lên tính chất dao động không thể hiện rõ qua phổ hấp thụ hồng ngoại FTIR. Kết quả phổ UV-vis cho thấy bờ hấp thụ cơ bản có xu hướng dịch về phía bước song dài khi nồng độ pha tạp tăng lên. Kết quả quang xúc tác chỉ ra rằng khả năng quang xúc tác của vật liệu g-C3N4 được tăng cường mạnh mẽ khi pha tạp V. Hiệu suất quang xúc tác tăng đáng kể trong tất cả các mẫu pha tạp V, trong đó mẫu g-C3N4 pha tạp 7% mol V đã khử gần như 100% RhB trong 40 phút chiếu sáng. Nó mạnh gấp 2 lần so với hiệu suất quang xúc tác của g-C3N4 tinh khiết trong 40 phút chiếu sáng đầu.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Dufour F., Pigeot-Remy S., Durupthy O., Cassaignon S., Ruaux V., Torelli S., Mariey L., Maugé F., and Chanéac C. (2015). Morphological control of TiO2 anatase nanoparticles: What is the good surface property to obtain efficient photocatalysts?. Applied Catalysis B: Environmental, 174 - 175, pp. 350 - 360.
[2]. Ge L., Han C., and Liu J. (2011). Novel visible light-induced g-C3N4/Bi2WO6 composite photocatalysts for efficient degradation of methyl orange. Applied Catalysis B: Environmental, 108 - 109, pp. 100 - 107.
[3]. Ong W.J., Tan L.L., Chai S.P., and Yong S.T (2015). Heterojunction engineering of graphitic carbon nitride (g-C3N4) via Pt loading with improved daylight-induced photocatalytic reduction of carbon dioxide to methane. Dalton Trans, 44(3), pp. 1249 - 57.
[4]. Patnaik S., Sahoo D.P., and Parida K. (2018). An overview on Ag modified g-C3N4 based nanostructured materials for energy and environmental applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, pp. 1297 - 1312.
[5]. Sridharan K., Jang E., and Park T.J. (2013). Novel visible light active graphitic C3N4–TiO2 composite photocatalyst: Synergistic synthesis, growth and photocatalytic treatment of hazardous pollutants. Applied Catalysis B: Environmental, 142 - 143, pp. 718 - 728.
[6]. Tonda S., Kumar S., Kandula S., and Shanker V. (2014). Fe-doped and -mediated graphitic carbon nitride nanosheets for enhanced photocatalytic performance under natural sunlight. Journal of Materials Chemistry A, 2(19), pp. 6772.
[7]. Uddin M.N. and Yang Y.S. (2009). Sol-gel synthesis of well-crystallized C3N4 nanostructures on stainless steel substrates. Journal of Materials Chemistry, 19 (19).
[8]. Wang J., Liu R., Zhang C., Han G., Zhao J., Liu B., Jiang C., and Zhang Z. (2015). Synthesis of g-C3N4 nanosheet/Au-Ag nanoparticle hybrids as SERS probes for cancer cell diagnostics. RSC Advances, 5 (105), pp. 86803 - 86810.
[9]. Wang J., Yang Z., Gao X., Yao W., Wei W., Chen X., Zong R., and Zhu Y. (2017). Core-shell g-C3N4/ZnO composites as photoanodes with double synergistic effects for enhanced visible-light photoelectrocatalytic activities. Applied Catalysis B: Environmental, 217, pp. 169 - 180.
[10]. Yuan Y.-P., Xu W.-T., Yin L.-S., Cao S.-W., Liao Y.-S., Tng Y.-Q., and Xue C. (2013). Large impact of heating time on physical properties and photocatalytic H2 production of g-C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere. International Journal of Hydrogen Energy, 38(30), pp. 13159 - 13163.
[11]. Yue B., Li Q., Iwai H., Kako T., and Ye J. (2011). Hydrogen production using zinc-doped carbon nitride catalyst irradiated with visible light. Sci Technol Adv Mater, 12 (3), pp. 034401.
[12]. Zhang W., Zhou L., and Deng H. (2016). Ag modified g-C3N4 composites with enhanced visible-light photocatalytic activity for diclofenac degradation. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 423, pp. 270 - 276.
[13]. Zou X., Silva R., Goswami A., and Asefa T (2015). Cu-doped carbon nitride: Bio-inspired synthesis of H2-evolving electrocatalysts using graphitic carbon nitride (g-C3N4) as a host material. Applied Surface Science, 357, pp. 221 - 228.
[14]. Zuluaga S., Liu L.H., Shafiq N., Rupich S.M., Veyan J.F., Chabal Y.J., and Thonhauser T. (2015). Structural band-gap tuning in g-C3N4. Phys Chem Chem Phys, 17 (2), pp. 957 - 62.

Các tác giả

Hằng Lâm Thị
lthang.dc@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Cường Phạm Mạnh
Oanh Lê Thị Mai
Bích Đỗ Danh
Minh Nguyễn Văn
Lâm Thị, H., Phạm Mạnh, C., Lê Thị Mai, O., Đỗ Danh, B., & Nguyễn Văn, M. (2019). 04. NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU G-C3N4 PHA TẠP VANADI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUẤY NHIỆT. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (28), 27–32. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/195
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.