03. Using Lansat and Sentinel - 2 remote sensing images in monitoring shoreline change in Quang Nam province

Đông Nguyễn Hải, Thảo Đỗ Thị Phương, Hòa Doãn Thị Thái, Hiền Trần Thị

Abstract

Remote sensing has been used widely in coastal monitoring. It helps to detect erosion or deposition on a large scale very effectively. This study uses 2005 and 2015 Landsat images and 2018 Seninel - 2 images to extract and analyze shoreline changes in Quang Nam before and after coastal works by a method of combining threshold values and image ratios method. Remote sensing images are processed independently to result in the current state of the coastline in 2005, 2015 and 2018. The speed of shoreline changing is calculated using the statistical methods available in the DSAS (Digital Shoreline Analysis System) of GIS extension tools. The results were then used to forecast the changing trends of coastal dynamic. The coast of Quang Nam province is always affected alternately by erosion and deposition, however, the erosion is the dominant process and is strongest in Cua Dai and Tam Hai areas.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Cục Thống kê Quảng Nam (2015). Niên giám thống kê.
[2]. Lê Đình Mầu (2014). Đặc điểm xói lở, bồi tụ tại dải ven biển Quảng Nam. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.
[3]. Huỳnh Văn Chương, Trần Huy Cương, Phạm Gia Tùng (2014). Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá sự biến đổi địa hình bờ biển khu vực Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2000 - 2013. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toán quốc 2014, trang 1 - 8.
[4]. Xuejie Li, Michiel C.J. Damen (2010). Coastline change detection with satellite remote sensing for environmental management of the Pearl River Estuary, China. Journal of Marine Systems 82, S54–S61, doi:10.1016/j.jmarsys.2010.02.00.
[5]. Seynabou Toure, Oumar Diop, Kidiyo Kpalma and Amadou Seidou Maiga (2019). Shoreline Detection using Optical Remote Sensing: A Review. International Journal of Geo-Information, 8, 75; doi:10.3390/ijgi8020075.
[6]. Trần Văn Điện, Trần Đình Lân, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Văn Thảo, Đỗ Thu Hương (2005). Ứng dụng viễn thám giám sát xói lở bờ biển và biến động cửa đầm phá Tam Giang, Cầu Hai. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế, trang 277 - 287.
[7]. Nguyễn Duy Khang, Lê Mạnh Hùng (2012). Thực trạng xói lở bờ biển, suy thoái rừng phòng hộ và xu thế diễn biến đường bờ khu vực ven biển Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi.
[8]. Trịnh Lê Hùng, Vũ Danh Tuyên (2013). Nghiên cứu phương pháp xác định biến động đường bờ dựa trên kết quả phân loại ảnh viễn thám đa thời gian. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, số 01, trang 42 - 47.
[9]. Trần Văn Tình, Doãn Hà Phong (2017). Sử dụng ảnh viễn thám và GIS nghiên cứu biến động đường bờ biển khu vực mũi Cà Mau. Tạp chí Khí tượng thủy văn số tháng 12, 2017.
[10]. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Nam (2012). Báo cáo đặc điểm khí hậu thủy văn Quảng Nam giai đoạn 1980 - 2010.
[11]. Alesheikh A. A., Ghorbanali A., Nouri N. (2007). Coastline change detection using remote sensing. Int. J. Environ. Sci. Tech., 4 (1): 61-66, ISSN: 1735 - 1472.

Authors

Đông Nguyễn Hải
Thảo Đỗ Thị Phương
phuongthao.mdc@gmail.com (Primary Contact)
Hòa Doãn Thị Thái
Hiền Trần Thị
Nguyễn Hải, Đông, Đỗ Thị Phương, T., Doãn Thị Thái, H., & Trần Thị , H. (2019). 03. Using Lansat and Sentinel - 2 remote sensing images in monitoring shoreline change in Quang Nam province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (28), 16–26. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/194
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

01. Monitoring mining activities by using satellite imagery data and UAV images: a case study in Yen Bai province

Huệ Lê Minh, Hiên Vũ Thị Thanh, Thảo Đỗ Thị Phương
Abstract View : 39
Download :19

11. Study on the application of geospatial technology to build 3D geographic data for smart cities

Trung Nguyễn Văn, Làn Phạm Thị, Sơn Tống Sĩ, Hà Lê Thị Thu, Nam Nguyễn Văn
Abstract View : 79
Download :31

13. Development of water turbidity monitoring system using the Internet of Things (IoT) additional to remote sensing data

Chung Doãn Minh, Quang Huỳnh Xuân, Nguyên Mai Thị Hồng, Đạt Đinh Ngọc, Ngọc Phạm Văn Bạch, Quân...
Abstract View : 66
Download :11