13. THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG VIỆC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thân Nguyễn Tiến

Giới thiệu

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (QH, KHSDĐ) là một trong những công cụ quản lý quan trọng, đã được quy định trong Luật kể từ ngày có Luật đất đai đầu tiên. Trong thời gian qua, quy hoạch sử dụng đất đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện và dần đi vào nề nếp. Quy hoạch sử dụng đất là biện pháp phân bổ đất đai vào các mục đích nhằm sử dụng bền vững, mang lại lợi ích cao nhất, thực hiện đồng thời hai chức năng điều chỉnh các mối quan hệ đất đai và tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản xuất đặc biệt với mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội kết hợp bảo vệ đất và môi trường. Tuy nhiên, hiện nay chưa có các quy định đầy đủ để phục vụ cho công tác lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đề xuất giải pháp để hoàn thiện quy định kỹ thuật trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT. Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
[2]. Chính phủ (2014). Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
[3]. Chính phủ (2017). Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
[4]. Chính phủ (2019). Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[5]. Quốc hội (2013). Luật Đất đai. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[6]. Quốc hội (2017). Luật Quy hoạch. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[7]. Quốc hội (2018). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Các tác giả

Thân Nguyễn Tiến
ndmanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Tiến, T. (2019). 13. THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG VIỆC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 118–122. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/189
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 78
Download :27