09. Assessing the implementation of land transfer and land use right mortgage of the households and individuals in Yen Dung district, Bac Giang province

Khánh Đào Văn, Hiệp Đỗ Như

Abstract

The research was conducted in Yen Dung district, Bac Giang province to study the current situation of implementing land transfer and land use right mortgage of households and individuals after the 2013 Land Law. The two research methods used were primary and secondary data collection. The scope of the study is limited to the administrative area of Yen Dung district, Bac Giang province in the period of 2014 - 2017. The results show that the transfer of land use right was well implemented with 2.914 dossiers. According to the survey results, there are 5 main reasons leading to the transfer of land use right in the study area including raising children and and exporting labor; investment in production and business; building and repairing houses; real estate speculation; and other (bank savings, vehicle purchase, medical treatment, living expenses, debt payment,...). There were 2.452 land mortgage dossiers in the period of 2014 - 2017. The main reason of land use right mortgage was to borrow money for investment in production and business. Mortgage procedures were mainly done at banks and credit offices. According to the opinions of surveyed households, the time for completing procedures, fees and charges for implementing the land use right should all be reduced.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Chu Tuấn Tú (2000). Chính sách và tình hình sử dụng đất đai của liên bang Malaysia. Báo cáo chuyên đề Tổng hợp về chính sách và tình hình sử dụng đất đai của một số nước trong khu vực và trên thế giới. Vụ Khoa học và Hợp tác Quốc tế.
[2]. Nguyễn Thị Thu Hồng (2000). Chính sách và tình hình sử dụng đất đai của Vương quốc Thụy Điển. Báo cáo chuyên đề Tổng hợp về chính sách và tình hình sử dụng đất đai của một số nước trong khu vực và trên thế giới. Vụ Khoa học và Hợp tác Quốc tế
[3]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng (2014). Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Yên Dũng, Bắc Giang.
[4]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng (2015). Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Yên Dũng, Bắc Giang.
[5]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng (2016). Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Yên Dũng, Bắc Giang.
[6]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng (2017). Số liệu thống kê đất đai năm 2017 và các số liệu khác liên quan đến quản lý và sử dụng đất các năm.
[7]. UBND huyện Yên Dũng (2017). Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 huyện Yên Dũng.
[8]. UBND huyện Yên Dũng (2017). Báo cáo công tác quản lý sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ năm 2017.
[9]. Estela G. Adanza (1995). Research methods: Principles and applications. Rex Book Store, Manila, Philippines.
[10]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Đất đai năm 2013.

Authors

Khánh Đào Văn
Hiệp Đỗ Như
dnhiep@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Đào Văn, K., & Đỗ Như, H. (2019). 09. Assessing the implementation of land transfer and land use right mortgage of the households and individuals in Yen Dung district, Bac Giang province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (27), 83–92. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/185
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 57
Download :7