09. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG

Khánh Đào Văn, Hiệp Đỗ Như

Giới thiệu

Nghiên cứu được tiến hành tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với mục tiêu chính là làm rõ thực trạng việc thực hiện chuyển nhượng và thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực. Bài báo sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp để thực hiện các nội dung nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong không gian hành chính huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn năm 2014 - 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Yên Dũng diễn ra khá sôi động với 2.914 hồ sơ. Theo kết quả điều tra, có 5 nguyên nhân chính dẫn đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa bàn nghiên cứu đó là: Nuôi con ăn học, xuất khẩu lao động; Đầu tư sản xuất, kinh doanh; Xây, sửa chữa nhà cửa; Đầu cơ nhà đất; Khác (gửi tiết kiệm, mua phương tiện, chữa bệnh, chi tiêu sinh hoạt, trả nợ,…). Trong giai đoạn 2014 - 2017 có 2.452 hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất. Lý do chính thế chấp quyền sử dụng đất là vay vốn để phục vụ đầu tư sản xuất kinh doanh, người dân chủ yếu đến thế chấp tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Theo ý kiến của người dân, cần rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục, giảm phí và lệ phí liên quan đến việc thực hiện quyền sử dụng đất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Chu Tuấn Tú (2000). Chính sách và tình hình sử dụng đất đai của liên bang Malaysia. Báo cáo chuyên đề Tổng hợp về chính sách và tình hình sử dụng đất đai của một số nước trong khu vực và trên thế giới. Vụ Khoa học và Hợp tác Quốc tế.
[2]. Nguyễn Thị Thu Hồng (2000). Chính sách và tình hình sử dụng đất đai của Vương quốc Thụy Điển. Báo cáo chuyên đề Tổng hợp về chính sách và tình hình sử dụng đất đai của một số nước trong khu vực và trên thế giới. Vụ Khoa học và Hợp tác Quốc tế
[3]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng (2014). Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Yên Dũng, Bắc Giang.
[4]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng (2015). Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Yên Dũng, Bắc Giang.
[5]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng (2016). Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Yên Dũng, Bắc Giang.
[6]. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng (2017). Số liệu thống kê đất đai năm 2017 và các số liệu khác liên quan đến quản lý và sử dụng đất các năm.
[7]. UBND huyện Yên Dũng (2017). Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 huyện Yên Dũng.
[8]. UBND huyện Yên Dũng (2017). Báo cáo công tác quản lý sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ năm 2017.
[9]. Estela G. Adanza (1995). Research methods: Principles and applications. Rex Book Store, Manila, Philippines.
[10]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Đất đai năm 2013.

Các tác giả

Khánh Đào Văn
Hiệp Đỗ Như
dnhiep@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Đào Văn, K., & Đỗ Như, H. (2019). 09. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 83–92. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/185
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả