05. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THUẬT TOÁN CHO PHẦN MỀM HỖ TRỢ DỰ BÁO, CẢNH BÁO CẤP ĐỘ RỦI RO DO MƯA LỚN

Dương Trần Cảnh

Giới thiệu

Hiện nay dự báo, cảnh báo cấp độ rủi ro do mưa lớn được thực hiện chủ yếu tại các Đài Khí tượng thủy văn bằng phương pháp truyền thống do đó có một số hạn chế nhất định. Bài báo sử dụng thuật toán và chức năng của phần mềm hỗ trợ dự báo, cảnh báo cấp độ rủi ro do mưa lớn. Kết quả của bài báo là xây dựng thuật toán cho phần mềm hỗ trợ dự báo, cảnh báo cấp độ rủi ro do mưa lớn trong khoảng thời gian dự báo dưới 12 giờ.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Hoàng Minh Toán (2009). Xây dựng công thức tính lượng mưa từ số liệu ra đa Doppler cho khu vực Trung Trung Bộ. Báo cáo luận văn thạc sỹ.
[2]. Lê Đức Cương (2018). Nghiên cứu sử dụng số liệu ra đa để cảnh báo/dự báo bão kèm mưa lớn, phục vụ xây dựng cấp độ rủi ro thiên tai cho khu vực Bắc Trung Bộ. Đề tài cấp Bộ, mã số TNMT.2016.05.30.
[3]. Luật số 33/2013/QH13 (Luật Phòng, Chống thiên tai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua).
[4]. Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai cho từng loại thiên tai dựa trên cường độ.
[5]. Trần Duy Sơn (2005). Chỉ tiêu nhận biết dông cho ra đa thời tiết MRS-2730 Phù Liễn. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ.
[6]. Gesell, G., (1989). An Algorithm for Snow and Ice Detection Using AVHRR Data: An Extension to the APOLLO Software Package. Int. J. Remote Sensing 10.

Các tác giả

Dương Trần Cảnh
tcduong@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trần Cảnh, D. (2019). 05. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THUẬT TOÁN CHO PHẦN MỀM HỖ TRỢ DỰ BÁO, CẢNH BÁO CẤP ĐỘ RỦI RO DO MƯA LỚN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 48–54. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/181
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

04. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC UNG THƯ PHỔI Ở NGƯỜI

Tuấn Vũ Đình, Quân Nguyễn Đức, Minh Nguyễn Công, Phương Vũ Thu, Trang Phạm Thị Quỳnh
Abstract View : 163
Download :39

07. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỌC MÁY VÀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHATBOT HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH VÀ CHỮA LÀNH TÂM LÝ HẬU THƯƠNG TỔN

Thành Đoàn Duy, Duy Nguyễn Ngọc, Tài Phạm Hoàng Đức, Thảo Đỗ Thị Thanh, Nhung Nguyễn Thị, Phượng...
Abstract View : 83
Download :35

10. NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN YOLOV7 ĐỂ PHÂN LOẠI CÀ CHUA

Mạnh Nguyễn Văn, An Lê Văn, Lương Trần Đức, Tú Nguyễn Tuấn, Huyền Nguyễn Thị Thanh, Thúy Ngô Thị...
Abstract View : 85
Download :22