05. Research on developing an algorithm of a software to support forecasting and warning of risk level caused by heavy rains

Dương Trần Cảnh

Abstract

At present, forecasting and warning of risk level caused by heavy rains are carried out mainly in hydro-meteorological stations using traditional methods with certain limitations. This research uses algorithms and functions of software to support forecasting and warnings of risk levels due to heavy rain. The result of the study is developing an algorithm for software to support forecasting and warning risk level caused by heavy rains during the forecasting period of less than 12 hours.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Hoàng Minh Toán (2009). Xây dựng công thức tính lượng mưa từ số liệu ra đa Doppler cho khu vực Trung Trung Bộ. Báo cáo luận văn thạc sỹ.
[2]. Lê Đức Cương (2018). Nghiên cứu sử dụng số liệu ra đa để cảnh báo/dự báo bão kèm mưa lớn, phục vụ xây dựng cấp độ rủi ro thiên tai cho khu vực Bắc Trung Bộ. Đề tài cấp Bộ, mã số TNMT.2016.05.30.
[3]. Luật số 33/2013/QH13 (Luật Phòng, Chống thiên tai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua).
[4]. Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai cho từng loại thiên tai dựa trên cường độ.
[5]. Trần Duy Sơn (2005). Chỉ tiêu nhận biết dông cho ra đa thời tiết MRS-2730 Phù Liễn. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ.
[6]. Gesell, G., (1989). An Algorithm for Snow and Ice Detection Using AVHRR Data: An Extension to the APOLLO Software Package. Int. J. Remote Sensing 10.

Authors

Dương Trần Cảnh
tcduong@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Trần Cảnh, D. (2019). 05. Research on developing an algorithm of a software to support forecasting and warning of risk level caused by heavy rains . Science Journal of Natural Resources and Environment, (27), 48–54. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/181
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

09. Building an application on smart mobile devices for the collection and sharing of landslide information

Hà Lê Thị Thu, Thủy Phạm Thị Thanh, Phan Vũ Ngọc, Anh Phan Huy, Hương Trần Thị
Abstract View : 4
Download :0