14. Mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành, lĩnh vực

Thân Nguyễn Tiến

Abstract

Chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai là vấn đề hệ trọng ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển trước yêu cầu quản lý, phát huy nguồn lực đất đai, giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực còn những tồn tại, bất cấp như nguyên tắc, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch, ngành lĩnh vực chưa có sự thống nhất; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; kỳ quy hoạch; hệ thống phân loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất,..Do đó, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực khác chưa có sự thống nhất về không gian, thời gian, chỉ tiêu sử dụng đất, nội dung quy hoạch sử dụng đất, việc tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành lĩnh vực khác.

Full text article

Generated from XML file

References

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2009 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2009), Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia;
3. Bộ Xây dựng (2009), Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;
4. Bộ Xây dựng (2009), Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 ban hành tài liệu quy hoạch xây dựng nông thôn;
5. Bộ Xây dựng (2009), Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;
6. Bộ Xây dựng (2007), Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
7. Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.Quốc hội (2013), Luật Đất đai, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
8. Quốc hội (2013), Luật Đất đai, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
9. Quốc hội (2013), Luật Xây dựng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Authors

Thân Nguyễn Tiến
ntthanhhunre@gmail.com (Primary Contact)
Nguyễn Tiến, T. (2019). 14. Mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành, lĩnh vực . Science Journal of Natural Resources and Environment, (26), 107–111. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/177
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Application of QGIS and land value software to valuate urban land in Dich Vong ward, Cau Giay district, Hanoi city

Ngọc Bùi Thị Cẩm, Duyên Đào Thị, Giang Vũ Thùy, Anh Trương Ngọc
Abstract View : 34
Download :4