09. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY CAM CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH

Giang Nguyễn Thị Linh, Hương Nguyễn Thị Hồng, Hải Phạm Hoàng, Bách Bùi Sỹ

Giới thiệu

Hiện nay, mô hình trồng cây cam Cao Phong là mô hình hệ kinh tế sinh thái điển hình cho khu vực đồi, núi thấp ở tỉnh Hòa Bình, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết công ăn việc làm cho lao động ở nông thôn nên mô hình này được đánh giá là khá thành công và đang được nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh. Bài báo sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu và đánh giá cảnh quan theo hướng tiêp cận kinh tế sinh thái. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các diện tích có mức độ thích nghi khác nhau. Đồng thời, phân tích thực trạng phát triển của cây cam Cao Phong ở Hòa Bình, dựa vào tiềm năng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tập quán canh tác của người dân địa phương, từ đó đánh giá được mức độ hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương. Dựa trên kết quả đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quan cho cây cam Cao Phong và phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của một mô hình ví dụ là cơ sở để đề xuất định hướng phát triển cây cam Cao Phong cho toàn tỉnh Hòa Bình.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2009). Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp, tập 2 - Phân hạng đánh giá đất đai. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[2]. Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình (2017). Niên giám thống kê tỉnh Hòa Bình. NXB Thống kê, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Cao Huần (2005). Đánh giá cảnh quan theo quan điểm tiếp cận kinh tế sinh thái. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội.
[4]. Bozbura, F Beskese F.T., Kahraman C. (2007). Prioritization of human capital measurement indicators using fuzzy AHP. Expert Systems with Applications, pp.1100-1112.

Các tác giả

Giang Nguyễn Thị Linh
lg291285@gmail.com (Liên hệ chính)
Hương Nguyễn Thị Hồng
Hải Phạm Hoàng
Bách Bùi Sỹ
Nguyễn Thị Linh, G., Nguyễn Thị Hồng, H., Phạm Hoàng, H., & Bùi Sỹ, B. (2019). 09. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÂY CAM CAO PHONG TỈNH HÒA BÌNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 66–75. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/172
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 13
Download :3