08. Drought hazard assessment for Ca river basin in the context of climate change

Quang Nguyễn Tiến, Ninh Đàm Đăng

Abstract

Ca River is a large inter-national river in Vietnam North Central region, playing an important role in socio-economic development, defense and security of Nghe An and Ha Tinh Provinces. Ca River has abundance of water but the water flow is spatio-temporally unevenly distributed. Stream flow is exceedingly accumulated during flood season while there is water shortage during dry season. This research conducted hydrological drought hazard assessment under both current situation and in the context of climate change using water balance principle. CROPWAT, MIKE NAM, MIKE HYDEO BASIN and ArcGIS are jointly used for 75% and 85% water supply frequency to develop drought hazard mapping. Drought hazard is assessed based on two indicators including deficit frequency (F%) and deficit magnitude (D%). The results show that water shortage is currently happening in typical sub-basins of Dien - Yen - Quynh (SC6), Nam - Hung - Nghi (SC7), Nghi Xuan zone (SC11), etc., while the RCP4.5 scenario (2016 - 2035) simulation indicates increased levels of drought risk with the emergence of very high water shortage state in some basins such as Giang river basin (SC4), Ngan Pho river basin (SC9).

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ NN & PTNN (2012). Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi. QCVN 04 - 05: 2012/BNNPTNT.
[2]. Bộ TN & MT (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016.
[3]. Bộ Xây dựng (2008). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng. QCVN: 01/2008/BXD.
[4]. Bộ Xây dựng (2006). Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 33:2006.
[5]. Cục thông kê tỉnh Nghệ An (2016). Niên giám thống kê Nghệ An năm 2015.
[6]. Cục thông kê tỉnh tỉnh Hà Tĩnh (2016). Niên giám thống kê Hà Tĩnh năm 2015.
[7]. Đoàn Văn Long (2018). Nghiên cứu giải pháp khai thác sử dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Cả. Đề tài Khoa học và Công Nghệ Cấp Bộ, Mã số: 2015.02.05.
[8]. Lê Bắc Huỳnh (2017). Bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai lũ, lụt, lũ quét và hạn hán ở Việt Nam. Hội thảo BĐKH-VACNE 2017.
[9]. Nguyễn Quang Trung (2014). Các giải pháp giảm thiểu tác động của dòng chảy kiệt, chống hạn và ngăn mặn vùng hạ lưu sông Cả. Tạp chí KH&CN Thủy lợi, Số 21 - 2014.
[10]. Nguyễn Văn Tuấn (2016). Nghiên cứu tính toán dòng chảy phục vụ công tác quản lý và sử dụng nguồn nước lưu vực sông Cả trên cơ sở ưng dụng các mô hình toán và công nghệ viễn thám. Viện Quy hoạch Thủy lợi
[11]. Quyết định Số 620/QĐ-TTg (2015) của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.
[12]. Quyết định Số 1786/QĐ-TTg (2012) của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.
[13]. Thông tư 64/2017/TT-BTNMT. Quy định về dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.
[14]. Trần Duy Kiều (2015). Nghiên cứu nhận dạng lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ lớn lưu vực sông Lam. Đề tài NCKH cấp Bộ.
[15]. Viện Quy hoạch Thủy lợi (2004). Báo cáo Chuyên đề Cân bằng nước. Dự án Quy hoạch Tổng hợp Nguồn nước sông Cả.
[16]. DHI (2017). MIKEHydro_Basin_User Guide.
[17]. DHI (2011). MIKE NAM manual.
[18]. FAO (2008). User’s manual CROPWAT 8.0 for windows.

Authors

Quang Nguyễn Tiến
Ninh Đàm Đăng
damdangninh.nh@gmail.com (Primary Contact)
Nguyễn Tiến, Q., & Đàm Đăng, N. (2019). 08. Drought hazard assessment for Ca river basin in the context of climate change. Science Journal of Natural Resources and Environment, (26), 57–65. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/171
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

05. Assessment of drought level by using the indicator of flow deficiency in the Mekong delta

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 38
Download :10

06. Research build map for risk of salt intrusion in the Ma River delta in the context of climate change

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 27
Download :10

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 21
Download :8

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 26
Download :7