05. Application of MIKE 21 model in simulation of waves and storm surge in Quang Nam area

Lân Vũ Văn, Phú Lượng Hữu, Quý Phạm Thị Hương

Abstract

Quang Nam is a coastal province in central Vietnam, which is annually affected by natural disasters such as storm, storm surge resulting in coastal erosion phenomenan in Cua Dai - Quang Nam. To evaluate the effect of wave and storm surge on coastal erosion process, MIKE 21FM is used to simulate and assess the impact of typhoon Nari occuring in Quang Nam coast from 9 to 15 October, 2013 and various storm scenatios to hydrodynamic regimes. The simulation results show that the highest storm surge field is 3.1 meter in Dung Quat gulf and Cua Dai; the highest wave height is 2.5 meter in the East of Cu Lao Cham island and Dung Quat gulf.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam. 29/8/2014, Hà Nội.
[2]. Đề tài Lượng giá kinh tế do xói lở, bồi tụ tại khu vực ven biển nhằm phục vụ công tác quản, nghiên cứu thí điểm tại Cửa Đại và cửa Ninh Cơ.
[3]. Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Hồng Lân, Vũ Văn Lân (2017). Mô phỏng trường dòng chảy trong gió mùa khu vực Cửa Đại. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Trang 3 - 9 số 16.
[4]. MIKE 21 Cyclone Wind Generation Tool Scientific. Documentation.
[5]. MIKE 21 Tidal Analysis and Prediction Module Scientific. Documentation.
[6]. http://weather.unisys.com/hurricane/

Authors

Lân Vũ Văn
vvlan@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Phú Lượng Hữu
Quý Phạm Thị Hương
Vũ Văn, L., Lượng Hữu, P., & Phạm Thị Hương, Q. (2019). 05. Application of MIKE 21 model in simulation of waves and storm surge in Quang Nam area. Science Journal of Natural Resources and Environment, (26), 35–43. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/168
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

07. Climate characteristics and changes in Tho Chu archipelago in the early 21st century

Tuấn Nguyễn Ngọc, Hà Lê Thị Thu, Hương Trần Thị, Anh Ninh Thị Kim
Abstract View : 11
Download :4

09. Research on fog forecast on the sea of Quang Ninh - Hai Phong

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 14
Download :4