05. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21 MÔ PHỎNG TRƯỜNG SÓNG VÀ NƯỚC DÂNG BÃO KHU VỰC BIỂN QUẢNG NAM

Lân Vũ Văn, Phú Lượng Hữu, Quý Phạm Thị Hương

Giới thiệu

Quảng Nam là một tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam, hàng năm chịu tác động thường xuyên của các thiên tai như bão, nước dâng và là nguyên nhân của việc gia tăng hiện trạng xói lở bờ biển tại khu vực Cửa Đại - Quảng Nam. Để phục vụ cho việc đánh giá ảnh hưởng của nước dâng và sóng trong bão đến quá trình xói lở bờ biển. Mô hình MIKE 21FM được sử dụng để mô phỏng tác động của trận bão Nari từ 09/10/2013 đến 15/10/2013 và các kịch bản bão khác nhau đến các chế độ thủy động lực tại khu vực bờ biển Quảng Nam. Kết quả mô phỏng cho thấy trường mực nước dâng do bão lớn nhất đạt giá trị 3.1 m tại khu vực vịnh Dung Quất, Cửa Đại và chiều cao sóng trong bão lớn nhất xảy ra tại khu vực bờ đông của đảo Cù Lao Chàm và Cảng Dung Quất với giá trị 2.5 m.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014). Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam. 29/8/2014, Hà Nội.
[2]. Đề tài Lượng giá kinh tế do xói lở, bồi tụ tại khu vực ven biển nhằm phục vụ công tác quản, nghiên cứu thí điểm tại Cửa Đại và cửa Ninh Cơ.
[3]. Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Hồng Lân, Vũ Văn Lân (2017). Mô phỏng trường dòng chảy trong gió mùa khu vực Cửa Đại. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Trang 3 - 9 số 16.
[4]. MIKE 21 Cyclone Wind Generation Tool Scientific. Documentation.
[5]. MIKE 21 Tidal Analysis and Prediction Module Scientific. Documentation.
[6]. http://weather.unisys.com/hurricane/

Các tác giả

Lân Vũ Văn
vvlan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phú Lượng Hữu
Quý Phạm Thị Hương
Vũ Văn, L., Lượng Hữu, P., & Phạm Thị Hương, Q. (2019). 05. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21 MÔ PHỎNG TRƯỜNG SÓNG VÀ NƯỚC DÂNG BÃO KHU VỰC BIỂN QUẢNG NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 35–43. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/168
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 284
Download :77

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 221
Download :66

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 64
Download :24