03. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN

Việt Trần Quốc

Giới thiệu

Quy trình vận hành liên hồ chứa chứa trên lưu vực sông Sê San đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2018 có ý nghĩa thực tiễn, vai trò của dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa trong những năm qua. Qua đó, đã nêu bật những khó khăn, bất cập và thách thức của công tác dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa, nơi thượng nguồn những con sông ngắn, dốc, thiếu trạm quan trắc mưa.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Hoàng Ngọc Quang, Nguyễn Lan Châu, Trần Quốc Việt (2016). Thực tiễn và thách thức trong dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa ở nước ta. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và môi trường, số 13 tháng 9 năm 2016.
[2]. Quyết định số 215/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San
[3]. Dự án Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2009 - 2013). Xây dựng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Sê San.
[4]. Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên. Phương án dự báo lũ
[5]. Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg, Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, ngày 15 tháng 8 năm 2014.
[6]. Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg, Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, ngày 15 tháng 8 năm 2014.
[7]. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Quy trình dự báo các sông trên lưu vực sông Tây Nguyên.

Các tác giả

Việt Trần Quốc
tqviet@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trần Quốc, V. (2019). 03. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 19–26. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/166
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 258
Download :64

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 206
Download :61

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 60
Download :21