08. ASSESSMENT OF RESIDUAL OF OGANOCHLORINE INSECTICIDES IN THE COASTAL RIVER AREA AT KIM SON DISTRICT - NINH BINH PROVINCE

Thanh Nguyen Duc, Thao Vu Thi Phuong, Bien Le Ba, Thanh Nguyen Ngoc

Giới thiệu

Sediment samples in coastal estuary of Kim Son district, Ninh Binh province were collected continuously at 3 sites for 3 years from 2016 to 2018 in June of each year. After taken, organochlorine insecticides content in sediment samples was determined by an electron trap detector using Agilent 7697A Headspace Sampler, model: 7890B/7697A/7000C. Analyzed result showed that total DDT content in the study area was in ranged from 0,0115 to 0,0415 ppm, HCH content was in range of 0,0326 to 0,0889 ppm, total aldrin and dieldrin in range of 0.012 to 0.046 ppm and endrin in range of 0 to 0,0015ppm. Organochlorine insecticides content tended to decrease over time, the slope of the linear equation for DDT varied from - 0.0002 to - 0.0011 smaller than the coefficient of HCH and total cyanosis showed that the rate of HCH and total cyanosis decreased more rapidly than DDT over time. No g-HCH was detected in all analyzes, ratios of DDT/DDE, DDT/DDD, DDT/total DDT and DDD in 2017 and 2018 were 0,0 indicating that the study area was no longer receiving pesticides from other places. It is realized that topographic factors play a decisive role in the accumulation of pesticides residues. This is evidenced by the higher pesticide content in sediment in mangroves than in sediments in aquaculture and mudflats due to less susceptibility to erosion and frequent embossed sedimentation.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1] Anguliar, A (1984). Relationship of DDE/DDT in marine mammals to the chronology of DDT input to the ecosystem. Canadian Journal of Fishery and Aquatic Sciences 41,pp. 840 - 844.
[2]. Buah-K wofie A., Humphries M.S (2017). The distribution of organochlorine pesticides in sediments from Simangaliso Wetland Park: Ecological risks and implications for conservation in a biodiversity hotspot. Environmental Pollution 229, pp.715 - 723.
[3]. Dong Xing Yuan, Dongning Yang, Terry L. Wade, Yaorong Qian (2001) Status of persistent organic pollutants in the sediment from several estuaries in China. Environmental Pollution 114, pp. 101 - 111.
[4]. Vietnam Environment Administration (2015). Curent status of Environmental pollution issued by aquaculture protection against Vietnamese chemicals subjects to destruction in Vietnam.
[5]. Hurley P.M., Hill R.N., Whiting R. J (1998). Mode of carcinogenic action of pesticides inducingthyroid follicular cell tumors in rodents. Environment Health Perspect, 106, pp. 437 - 445.
[6]. Le Huy Ba (2002). Environmental Toxicology. National University Publishing House.
[7]. Nguyen Xuan Khoa (2005). Evaluation of the persistence of some chlorinated crop protection chemicals in some biological and environmental objects in Thua Thien Hue Lagoon. Doctoral thesis of Chemistry, University of Science, Hanoi National University.
[8]. Tavares, T.M., Beretta, M., Costa, M.C (1999). Ratio of DDT/DDE in the All Saints Bay, Brazil and its use in environmental management. Chemosphere 38, pp.1445 - 1452.
[9]. U.S. Environmental Protection Agency (1993). National study of chemical residues in fish. Volume II.

Các tác giả

Thanh Nguyen Duc
Thao Vu Thi Phuong
vtpthao1975@gmail.com (Liên hệ chính)
Bien Le Ba
Thanh Nguyen Ngoc
Nguyen Duc, T., Vu Thi Phuong, T., Le Ba, B., & Nguyen Ngoc, T. (2019). 08. ASSESSMENT OF RESIDUAL OF OGANOCHLORINE INSECTICIDES IN THE COASTAL RIVER AREA AT KIM SON DISTRICT - NINH BINH PROVINCE. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (25), 63–68. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/160
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

06. TIẾP CẬN ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH MÔI TRƯỜNG SỐNG GẮN VỚI THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT: NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG, VIỆT NAM

Nhung Đỗ Thị, Vân Nguyễn Thị Thảo, My Nguyễn Thị Diễm, Phương Đặng Đỗ Lâm, Đào Bùi Thị Thúy, Mạnh...
Abstract View : 82
Download :19

15. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỶ SỐ TẦN SUẤT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NHẠY CẢM TRƯỢT LỞ. KHU VỰC THỬ NGHIỆM: XÃ PHÌN NGAN, TỈNH LÀO CAI

Hiển Đỗ Minh, Hoàng Nguyễn Văn, Dũng Mai Lê, Hương Ngô Thị, Dũng Lương Hữu, Phong Nguyễn Bình
Abstract View : 254
Download :47