14. PHÂN VÙNG TÂY BẮC THEO TIẾP CẬN ĐỊA SINH THÁI - XÃ HỘI

Khánh Nguyễn Ngọc, Hải Phạm Hoàng, Vân Nguyễn Khanh, Nhung Nguyễn Thu, Nguyệt Nguyễn Minh, Thanh Nguyễn Ngọc, Phương Trần Thị Mai

Giới thiệu

Vùng Tây Bắc là một trong ba vùng quản lý đặc biệt của Trung ương, mặc dù đã có quyết định giải thể, nhưng những nghiên cứu vẫn còn tiếp tục trong chương trình Tây Bắc. Với tiếp cận địa sinh thái - xã hội, vùng Tây Bắc được chia thành 11 tiểu vùng có các đặc trưng riêng biệt về địa lý, sinh thái, kinh tế và xã hội. Kết quả nghiên cứu không chỉ bổ sung thêm các vấn đề lý luận khoa học về phân vùng mà còn là cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch phát triển bền vững, sử dụng hợp lý lãnh thổ và bảo vệ môi trường các tiểu vùng Tây Bắc.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Lê Trọng Cúc (2016). Sinh thái nhân văn và sự phát triển bền vững. NXB ĐHQG Hà Nội.
[2]. Gardner et al (2013). A Social and Ecological Assessment of Tropical Land Uses at Multiple Scales: The Sustainable Amazon Network. 2013. Phi. Trans. R.Soc. B. DOI: 10.1098/rstb.
[3]. Hawley Amos (1950). Human Ecology: A Theory of Community Structure. New York: Ronald.
[4]. Trương Quang Học (2016). Cơ sở sinh thái học cho PTBV và ứng phó với BĐKH. repository.vnu.edu.vn/.../Trương%20Quang%20Học%20-%20Ecological%20basis.pd...
[5]. Nguyễn Ngọc Khánh và cộng sự (2013). Địa lý môi trường - hướng tiếp cận cho nghiên cứu vùng. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII. Thái Nguyên 10/2013.
[6]. Nguyễn Ngọc Khánh (2017). Phân tích việc khai thác và sử dụng tài nguyên ĐBSCL trên quan điểm Địa lý môi trường. Kỷ yếu Hội thảo “Những thử thách cho PTBV ĐBSCL” ISBN 978-604-73-5237-1 Tp. HCM 27/7/2017.
[7]. Knoot, T. G., L. A. Schulte, J. C. Tyndall, and B. J. Palik (2010). The state of the system and steps toward resilience of disturbance-dependent oak forests. Ecology and Society 15(4): 5. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art5/.
[8]. Marta Pérez-Soba & Janet Dwyer (2016). The Social-Ecological System Concept. DG AGRI Workshop, 5-6 December.
[9]. Vũ Tự Lập (2000). Địa lý tự nhiên Việt Nam. Nxb Giáo dục. Hà Nội

Các tác giả

Khánh Nguyễn Ngọc
Hải Phạm Hoàng
Vân Nguyễn Khanh
Nhung Nguyễn Thu
Nguyệt Nguyễn Minh
Thanh Nguyễn Ngọc
nnthanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phương Trần Thị Mai
Nguyễn Ngọc, K., Phạm Hoàng, H., Nguyễn Khanh, V., Nguyễn Thu, N., Nguyễn Minh, N., Nguyễn Ngọc, T., & Trần Thị Mai, P. (2019). 14. PHÂN VÙNG TÂY BẮC THEO TIẾP CẬN ĐỊA SINH THÁI - XÃ HỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (24), 114–128. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/151
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

02. NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE BÁN TRÁI CÂY, PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH THÔNG MINH

Giang Nguyễn Hoàng, Hiếu Vũ Hữu, Duy Nguyễn Tiến, Hiếu Nguyễn Hữu, Hoàng Nguyễn Đình, Tú Nguyễn...
Abstract View : 36
Download :6

13. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH

Lưu Đào Thị, Thoa Lê Thị Kim, Hoàng Phí Thị Thu, Hoàng Lê Đức
Abstract View : 325
Download :216