11. Establish scientific foundation to harmonize the relationship among biodiversity conservation, sustainable livelihoods and socio - economic development in biosphere reverve areas - A case study in Cu Lao Cham - Hoi An biosphere reserve

Khanh Uông Đình, Anh Lưu Thế, Hiền Lê Thị Thu, Biên Lê Bá, Công Vương Tấn

Abstract

Human impact on biodiversity leading to ecosystem response is considered as a scientific basis for considering the harmonization of biodiversity conservation with livelihood development and socio - economic development. The scientific foundation to harmonize the relationship among biodiversity conservation, sustainable livelihood development and socio - economic development are established based on the viewpoint: “Conservation for development and development for conservation”; “Community - based conservation” with an ecosystem - based approach. Currently, Cu Lao Cham - Hoi An biosphere reserve has been facing many difficulties and challenges in ensuring this harmony. The reason of the non - harmony are the pressures on ecosystems and biodiversity due to livelihood activities of local people and the shortcomings in resources management and biodiversity conservation. This paper proposes some solutions to harmonize this relationship in Cu Lao Cham biosphere reserve based on the results of analysis and assessment of current situation the non - harmony causes.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An (2018). Tổng kết hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động giai đoạn 2019 - 2020 của Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An, Tuyển tập Hội thảo: Tổng kết năm 2018 và định hướng hoạt động LIMA - triển khai nhãn sinh thái tại các Khu sinh quyển thế giới của Việt Nam, TP. Biên Hòa, 2018.
[2]. Cổng thông tin điện tử xã Tân Hiệp, thành phố Hội An.
[3]. IUCN (2008). Hướng dẫn quản lý Khu BTTB: Một số kinh nghiệm và bài học quốc tế. Hà Nội, Việt Nam.
[4]. UBND thành phố Hội An (2015). Quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 25/05/2015.
[5]. Uông Đình Khanh và nnk, (2016). Phân tích các áp lực từ hoạt động khai thác, sử dụng quá mức tài nguyên Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An. Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở KDTSQ Cù Lao Chàm - Hội An, mã số ĐT ĐL.XH – 02/16.
[6]. Trần Quang Kiến (2007). Bảo vệ đa dạng sinh học biển Cù Lao Chàm, góp phần xây dựng thành công các khu bảo tồn biển ở Việt Nam. Kỷ yếu Cù Lao Chàm: Vị thế - tiềm năng và triển vọng. Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích thuộc UBND thị xã Hội An
[7]. Chu Mạnh Trinh (2007). Cù Lao Chàm: San hô và đa dạng sinh học biển. Kỷ yếu Cù Lao Chàm: Vị thế - tiềm năng và triển vọng. Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích thuộc UBND thị xã Hội An
[8]. Chu Mạnh Trinh (2011). Đồng quản lý tài nguyên và môi trường tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển T11 (2011). Số 2. Tr 79 - 95.
[9]. Chambers R. and Conway G.R (1992). Sustainable rural livehoods: Practical concept for the 21st Century. Institute of Development Stdies, Discussion Paper 296, London.
[10]. Costanza R., Daly H. and Bartholomew J (1991). Goals, agenda and policy recommendations for ecological economics. In Ecological economics: The science and management of sustainability. Columbia University Press, New York.
[11]. Christopher S. Sneddon (2000). Sustainability in ecological economics, ecology and livehoods: a review. Progress in Human Geography, Vol. 24, No. 4, pp. 521-549.
[12]. Odum E.P, (1971). Fundamentals of Ecology. W.B. Saunders Company.
[13]. Fred Van Dyke (2008). Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications. Springer Verlag.
[14]. Meffe, Gary K.; Martha J. Groom (2006). Principles of conservation biology. Sunderland, Mass: Sinauer Associates.
[15]. Soule ME; Soule, Michael E (1986). What is conservation biology. American Institute of Biological Sciences, Vol. 35, Iss. 11, pp. 727-34.
[16]. Sahney S. and Benton M.J (2008). Recovery from the most profound mass extinction of all time. Proceedings of the Royal Society: Biological, Vol. 275, Iss. 1636, pp. 759-65.
[17]. Wilcox Bruce A., Soulé, Michael E (1980). Conservation biology: an evolutionary-ecological perspective. Sunderland, Mass: Sinauer Associates.

Authors

Khanh Uông Đình
uongdinhkhanh@gmail.com (Primary Contact)
Anh Lưu Thế
Hiền Lê Thị Thu
Biên Lê Bá
Công Vương Tấn
Uông Đình, K., Lưu Thế, A., Lê Thị Thu, H., Lê Bá, B., & Vương Tấn, C. (2019). 11. Establish scientific foundation to harmonize the relationship among biodiversity conservation, sustainable livelihoods and socio - economic development in biosphere reverve areas - A case study in Cu Lao Cham - Hoi An biosphere reserve. Science Journal of Natural Resources and Environment, (24), 92–103. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/148
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0