10. Study HRAPs efficiency in post - septic tank wastewater treatment

Hậu Dương Thị

Abstract

Nowadays, domestic wastewater is commomly treated by septic tank system to remove most of organic matters. However, after treatment, N and P nutrient contents of the effluent often increase due to decomposition process. High Rate Algal Ponds (HRAPs) has been using for wastewater treatment purposes. The principle of this technology is based on the lengthening of algae photosynthesis phase and shortening of the algae respiration phase to increase biomass. The biomass source obtained from the system can be used as aquaculture feed, fertilizer, biology fuel, etc...However, there are still very few studies on HRAPs application in wastewater treatment in Vietnam. Studying the efficiency of HRAPs in post-septic tank wastewater treatment is, therefore, very important and significant in the field of wastewater treatment to contribute to environmental protection.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Lê Văn Cát (2007). Xử lý nước thải giàu hợp chất Nito, photpho. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ Hà Nội.
[2]. Nguyễn Lân Dũng, P.V.T., Dương Đức Tiến (1980). Giáo trình Vi sinh vật học. 219: p. 55.
[3]. Trương Văn Lung (2014). Công nghệ sinh học một số loài tảo kinh tế. Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật Hà Nội. tr 7 - 10.
[4]. Nguyễn Thị Mai (2016). Nghiên cứu hiệu quả của hệ thống HRAPs trong xử lý nước thải sau bể tự hoại. Khóa luận tốt nghiệp.
[5]. Đinh Phương Thảo (2016). Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ dinh dưỡng N:P đến sự sinh trưởng của tảo và loại bỏ dinh dưỡng trong nước thải sinh hoạt bởi tảo Chlorella Vulgaris. Khóa luận tốt nghiệp.
[6]. Võ Thị Kiều Thanh, Nguyễn Duy Tân, Vũ Thị Lan Anh, Phùng Huy Huấn (2012). Ứng dụng tảo Chlorella sp. và Daphnia sp. lọc chất thải hữu cơ trong xử lý nước thải từ quá trình chăn nuôi lợn sau xử lý bằng UASB. Tạp chí sinh học (34). tr 145 - 153.
[7]. Mai Đức Trung (2016). Đánh giá sự ảnh hưởng của nhiệt độ trong điều kiện đèn Led đỏ đến khả năng xử lý nước thải của tảo. Khóa luận tốt nghiệp.
[8]. Orell Olivo (2007). Thèse de Doctorat: Conception et etude d’un photobioreacteur pour la production en coninu de microalgues en ecloseries aquacoles, École polytechnique de I’ Université de Nante, page 110.
[9]. D.Sasi and G.A.Hill (2009). Effect of light intensity on growth of Chlorella Vulgaris in a novel Circulating loop photobioreactor, Department of Chemical Engineering. University of Saskatchewan, Canada, page 2.

Authors

Hậu Dương Thị
hauduongthanh@gmail.com (Primary Contact)
Dương Thị, H. (2019). 10. Study HRAPs efficiency in post - septic tank wastewater treatment . Science Journal of Natural Resources and Environment, (24), 83–91. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/147
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 15
Download :11