09. Assessment of current status of water quality in joss papermaking village in Song Ho commune, Thuan Thanh district, Bac Ninh province

Thư Trần Anh, Mai Nguyễn Thị Phương

Abstract

This study assessed current water environment situation in joss papermaking village in Song Ho Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province. There are 12 surface water sampling locations, 08 ground water sampling locations and 06 wastewater sampling locations. The results showed that water quality parameters such as TSS, COD, BOD5, NH4+, NO2- in 12 surface water samples exceeded the permission according to QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Most of remaining parameters of surface water samples are in accordance with the permission of QCVN 09-MT:2015/BTNMT. In the wastewater samples, there are organic matters, heavy metals and micro-organisms exceeding the permission of QCVN 40:2011/BTNMT. The research results presented the sign of water pollution in Song Ho commune, Thuan Thanh district, Bac Ninh province. The research also proposes some environmental management measures to remediate and improve water environment in the craft village.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. UBND xã Song Hồ (2015). Báo cáo tình hình kinh tế xã hội xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh năm 2015, định hướng phát triển 2020.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008). Môi trường làng nghề Việt Nam. Báo cáo môi trường quốc gia 2008, Hà Nội.
[3]. Đặng Kim Chi (2005). Làng nghề Việt Nam và môi trường. NXB Khoa học và Kỹ thuật
[4]. Đỗ Đình Hảo (2015). Đánh giá ảnh hưởng của nước thải sản xuất vàng mã đến môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Luận văn tốt nghiệp, học viện Nông nghiệp Việt Nam.
[5]. QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
[6]. QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.
[7]. QCVN 40:2008/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
[8]. TT 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Authors

Thư Trần Anh
Mai Nguyễn Thị Phương
ntpmai@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Trần Anh, T., & Nguyễn Thị Phương, M. (2019). 09. Assessment of current status of water quality in joss papermaking village in Song Ho commune, Thuan Thanh district, Bac Ninh province. Science Journal of Natural Resources and Environment, (24), 73–82. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/146
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

10. Current situation of plastic waste in household activities and proposed management solutions in Thanh Xuan district, Hanoi city

Hương Nguyễn Quỳnh, Hạnh Nguyễn Thị Hồng, Thành Nguyễn Khắc, Yến Nguyễn Như
Abstract View : 2
Download :0