14. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN TRONG ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI HIỆN NAY

Tú Lê Xuân

Abstract

Công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nguyên tắc bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của Đảng. Chính nguyên tắc này giúp cho Đảng Cộng sản luôn giữ vững vai trò lãnh đạo đối với toàn bộ đời sống xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”[

Full text article

Generated from XML file

References

[1],[2]. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H. 2002, tập 10, tr.467; tr.20, 21
[3]. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H. 2002, tập 12, tr.222
[4]. Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, H. 2015, tập 59, tr.4
[5]. Phòng Công tác sinh viên, Báo cáo tổng hợp số lượng sinh viên đến ngày 31/10/2018 năm học 2018 - 2019
[6],[8]. Văn phòng Đảng ủy, Báo cáo công tác Đảng năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
[7],[9]. Văn phòng Đảng ủy, Báo cáo công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2018.

Authors

Tú Lê Xuân
lxtu@hunre.edu.vn (Primary Contact)
Lê Xuân, T. (2018). 14. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN SINH VIÊN TRONG ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI HIỆN NAY. Science Journal of Natural Resources and Environment, (23), 119–121. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/136
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

14. Applying cause and effect principal to analyze

Nguyên Trần Bảo, Trang Đường Huyền
Abstract View : 49
Download :38