12. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỒ ĐẬP ĐẾN DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG MÔ HÌNH HYPE

Dương Bùi Du, Hà Vũ Thị Hải, Ngọc Nguyễn Thị, Tiên Dư Lê Thùy, Hùng Lê Mạnh, Vân Lê Mai, Thảo Bùi Thị Phương

Giới thiệu

Phát triển thủy điện, hồ chứa ở Việt Nam, đặc biệt là ở lưu vực sông Srepok có ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái tự nhiên. Trong nghiên cứu này, bài báo sẽ tìm hiểu, đánh giá tác động của các đập thủy điện đối với dòng chảy tự nhiên tại lưu vực sông Srepok ở Tây Nguyên Việt Nam. Nghiên cứu phân tích hai kịch bản có và không có hồ chứa để so sánh dòng chảy thực đo với dòng chảy được mô phỏng dựa trên mô hình HYPE. Kết quả cho thấy có sự thay đổi đáng kể giữa dòng chảy tự nhiên tại các trạm thượng lưu, nơi nhiều hồ chứa và có ít sự thay đổi hơn ở các trạm hạ lưu nơi tỷ lệ này nhỏ hơn nhiều. Các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai sẽ tập trung cải thiện hiệu suất mô hình tại các khu vực có ít số liệu quan trắc bằng việc sử dụng dữ liệu vệ tinh và khám phá các khả năng khác của mô hình, chất lượng nước và mô hình ngập lụt.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Andersson, E., Nilsson, C. and Johansson, M.E., (2000). Effects of river fragmentation on plant dispersal and riparian flora. Regulated Rivers: Research & Management: An International Journal Devoted to River Research and Management.
[2]. Babel, M.S. and Wahid, S.M., (2009). Freshwater Under Threat South East Asia: Vulnerability Assessment of Freshwater Resources to Environmental Change: Mekong River Basin. United Nations Environment Programme.
[3]. Donnelly, C., Yang, W. and Dahné, J., (2014). River discharge to the Baltic Sea in a future climate. Climatic Change, 122 (1 - 2), 157 - 170.
[4]. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (2010). Dự án: Lập nhiệm vụ Quy hoạch lưu vực sông Srê Pốk.
[5]. Cục Quản lý tài nguyên nước. Dự án: Lập quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Srê Pốk.
[6]. Sivapalan, M. et al., eds., (2006). Predictions in ungauged basins: promises and progress. Wallingford, UK: IAHS Press, IAHS Publ. 303.
[7]. Viện Quy hoạch thủy lợi (2014). Dự án: Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên.
[8]. Tran, V.T., Sunada, K. and Ichikawa, Y., (2011). A spatial impact assessment of human-induced intervention on hydrological regimes: a case study in the upper Srepok River basin, Central Highlands of Vietnam. International journal of river basin management,.
[9]. Tran, V.T., Sunada, K., Ichikawa, Y. and Oishi, S., (2012). Scenario-based impact assessment of land use/cover and climate changes on water resources and demand: a case study in the Srepok River Basin, Vietnam - Cambodia. Water resources management.
[10]. VU, T.T. and Khoi, D.N., (2017). Using gridded rainfall products in simulating streamflow in a tropical catchment - A case study of the Srepok River Catchment, Vietnam. Journal of Hydrology and Hydromechanic
[11]. SMHI (2017). Water balance. HYPE documentation version 5.0.0.
[12]. Reed, S., Schaake, J., & Zhang, Z. (2007). A distributed hydrologic model and threshold frequency-based method for flash flood forecasting at ungauged locations. Journal of Hydrology, 337(3 - 4), 402-420. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2007.02.015
[13]. Sivapalan, M. et al., (2003). IAHS Decade on Predictions in Ungauged Basins (PUB), 2003 - 2012: Shaping an exciting future for the hydrological sciences. Hydrological Sciences Journal, 48, 857 - 880.1.

Các tác giả

Dương Bùi Du
duongdubui@gmail.com (Liên hệ chính)
Hà Vũ Thị Hải
Ngọc Nguyễn Thị
Tiên Dư Lê Thùy
Hùng Lê Mạnh
Vân Lê Mai
Thảo Bùi Thị Phương
Bùi Du, D., Vũ Thị Hải, H., Nguyễn Thị, N., Dư Lê Thùy, T., Lê Mạnh, H., Lê Mai, V., & Bùi Thị Phương, T. (2018). 12. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỒ ĐẬP ĐẾN DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG SREPOK BẰNG MÔ HÌNH HYPE. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 99–111. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/134
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31