07. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ST ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁI TẠO CÁT SỎI LÒNG SÔNG HỒNG TỪ TRẠM THỦY VĂN SƠN TÂY ĐẾN HƯNG YÊN

Anh Nguyễn Thị Thục, Huân Trần Ngọc

Giới thiệu

Việc áp dụng công cụ mô hình toán trong bài toán đánh giá khả năng tái tạo cát sỏi lòng sông là rất cần thiết. Bài báo này sử dụng mô hình MIKE 11 ST để xác định tải lượng trầm trích, lượng cát, sỏi vận chuyện trong đoạn sông Hồng từ trạm thủy văn Sơn Tây đến Hưng Yên. Kết quả thiết lập các thông số thủy lực và bùn cát của mô hình dựa vào dữ liệu quan trắc từ năm 2005 đến 2010, với các chỉ tiêu đánh giá mô hình: NASH và sai số tổng lượng đạt mức độ cho phép. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng lòng dẫn sông Hồng bị hạ thấp liên tục trong thời đoạn từ 2011 đến 2015 với tốc độ xói đáy sông là 0.5m/ năm và tổng lượng bùn cát vận chuyển qua trạm Hà Nội khoảng 69.12 triệu tấn. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra được các vị trí xói và tải lượng bùn cát tại các vị trí dọc sông làm cơ sở cho công tác cấp phép khai thác cát, sỏi cũng như xác định được vị trí khai thác phù hợp.  

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Hồ Việt Cường, Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn, Trần Thành Trung (2013). Kiểm nghiệm và đánh giá sự phù hợp của các công thức tính toán vận chuyển bùn cát trong mô hình MIKE 11 ST đối với sông Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số14.
[2]. Engelund, F. & Hansen, E., (1967). A Monograph on Sediment Transport in Alluvial Streams. Teknisk Forlag, Copenhagen, Denmark.
[3]. Lương Phương Hậu (2009). Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu dự báo xói lở, bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông đồng bằng Bắc Bộ. Mã số KC-08-11, Bộ Khoa học công nghệ.
[4]. Vũ Thị Hương (2017). Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn sông Hồng đoạn qua thành phố Hà Nội dưới tác động của việc xây dựng đập dâng. Luận văn Thạc sĩ Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[5]. Lê Mạnh Hùng (2013). Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (Sông Tiền, Sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý (đề tài cấp Nhà nước).
[6]. Phạm Thị Hương Lan (2012). Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa cạn và thoát lũ. Đề tài cấp Bộ.
[7]. Trần Đức Thạnh, Vũ Duy Bình, Yoshiki Saito, Đỗ Đình Chiến, Trần Anh Tú (2008). Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của đập Hòa Bình đến môi trường trầm tích vùng ven bờ châu thổ sông Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Số 200. Tr 01 - 17.
[8]. Moriasi, D.N., Arnold, J.G., Van Liew, M.W., Bingner, R. L., Harmel, R. D., Veith T. L., (2007). Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulations. Transactions of the ASABE, 50 (3), pp. 885 - 900. http://dx.doi.org/10.13031/2013.23153.
[9]. Marius Dan Gavriletea (2017). Environmental Impacts of Sand Exploitation Analysis of Sand Market. Sustainability 2017, 9, 1118; doi:10.3390/su9071118.
[10]. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia. Dữ liệu thủy văn từ năm 2005 - 2015.
[11]. Tổng cục phòng chống thiên Tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2014). Tài liệu mặt cắt ngang sông Hồng.
[12]. DHI (2012). MIKE 11 Sand Transport module. Scientific documentation.
[13]. William W. Emmett, Myron L. Samlley, A. Mainard Wacker (1994). Annual replenishment of bed material by sediment transport in the Wind river near Riverton. Wyoming. U.S Geological Survey.

Các tác giả

Anh Nguyễn Thị Thục
nttanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Huân Trần Ngọc
Nguyễn Thị Thục, A., & Trần Ngọc, H. (2018). 07. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ST ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁI TẠO CÁT SỎI LÒNG SÔNG HỒNG TỪ TRẠM THỦY VĂN SƠN TÂY ĐẾN HƯNG YÊN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 56–64. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/129
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31