06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ANN NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC

Trang Lê Thu, Bính Đỗ Thị

Giới thiệu

Sông Nậm Mức là một chi lưu lớn của lưu vực sông Đà, hiện có thủy điện Nậm Mức đã đi vào vận hành (2014) nên việc tính toán và dự báo dòng chảy đến hồ là cần thiết để có thể phục vụ cho bài toán vận hành thủy điện nhánh Nậm Mức nói riêng và vận hành toàn bộ hệ thống công trình trên lưu vực sông Đà nói chung. Mô hình mạng trí tuệ nhận tạo ANN cũng là một dạng mô hình kinh nghiệm nhưng có ưu điểm nổi trội là có thể xây dựng được mối quan hệ phi tuyến giữa các biến đầu vào và đầu ra. Do đó để kiểm định khả năng ứng dụng của ANN trong thủy văn nói chung và trong dự báo dòng chảy nói riêng, nghiên cứu này sẽ thực hiện “Tính toán dòng chảy lưu vực sông Nậm Mức sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo” và kết quả sẽ góp phần cung cấp thêm một phương pháp mới cho bài toán tính toán và dự báo dòng chảy phục vụ cho việc quản lý nguồn nước lưu vực sông.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đào Nguyên Khôi (2016). Mô phỏng dòng chảy lưu vực sông Sêrêpôk với mạng nơ ron nhân tạo. Science & Technology Development, Vol 19, No.T3.
[2]. Hồ Tú Bảo (2011). Trí tuệ nhân tạo và chặng đường 50 năm. Báo khoa học công nghệ.
[3]. A.R Ghummam (2011). Runoff forecastinh by artificial neural network and conventional model. Alexandria Engineering Journal Volume 50, Issue 4, December 2011, pages 345 - 350.

Các tác giả

Trang Lê Thu
Bính Đỗ Thị
dtbinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Lê Thu, T., & Đỗ Thị, B. (2018). 06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ANN NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 48–55. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/128
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

02. NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG NƯỚC DÂNG DO GIÓ MÙA KHU VỰC BIỂN TÂY NAM BỘ

Tuấn Nguyễn Lê, Khang Nguyễn Thị, Thủy Phạm Thị
Abstract View : 7
Download :5

10. TỔNG QUAN QUY TRÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT Ở BIỂN VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

Dũng Lê Đức, Trưởng Hoàng, Hiền Vũ Thị, Dương Phạm Minh, Quỳnh Bùi Ngọc
Abstract View : 7
Download :2