02. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC - HMS VÀ HEC - RAS ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HỒ CHỨA ĐẾN DÒNG CHẢY MÙA CẠN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn

Giới thiệu

Trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn hiện nay có 93 hồ chứa đang hoạt động. Với mức độ dày đặc các công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi như vậy làm cho nguồn nước trên các dòng sông chính Vu Gia và Thu Bồn không còn trong hiện trạng dòng chảy tự nhiên đặc biệt trong mùa cạn mà được chi phối rất lớn bởi hoạt động điều tiết của các nhà máy thủy điện. Bài báo này ứng dụng các mô hình HEC - HMS và HEC - RAS để tính toán phục hồi dòng chảy tự nhiên và so sánh với số liệu thực đo tiến hành tính dòng chảy mùa cạn tháng 1 đến tháng 8 các năm 2009, 2010 là năm ít nước, có mùa lũ thuộc loại nhỏ nhằm đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa đến dòng chảy cạn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Hoàng Ngọc Quang (2013). Nghiên cứu đánh giá thiên tai lũ lụt, hạn hán thiếu nước và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý, phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
[2]. Trần Văn Tình (2013). Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
[3]. HEC (Hydrologic Engineering Center) (2008). HEC-RAS River Analysis System, User’s Manual. Hydrologic Engineering Center.
[4]. HEC (Hydrologic Engineering Center) (2008). HEC-RAS River Analysis System, Hydraulic Reference Manual. Hydrologic Engineering Center.

Các tác giả

Ngọc Nguyễn Thị Bích
ntbngoc.tnn@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tình Trần Văn
Nguyễn Thị Bích, N., & Trần Văn, T. (2018). 02. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC - HMS VÀ HEC - RAS ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HỒ CHỨA ĐẾN DÒNG CHẢY MÙA CẠN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 13–22. Truy vấn từ https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/124
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 116
Download :50

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 128
Download :31