01. Research on using VNREDSat-1 data to assess water quality for aquaculture activities in Nhon Trach, Dong Nai

Huy Chu Xuân, Ngọc Nguyễn Minh, Hải Hoàng, Cường Bùi Doãn, Anh Nguyễn Lan, Phong Trần Tân, Thảo Đỗ Thị Phương

Abstract

Chlorophyll-a concentration and turbidity are two indicators commonly used for evaluating water quality in general and for aquaculture activities in particular. There have been many studies on different types of remote sensing data in this field. However, there will be separate algorithms for each type of data in different region. The purpose of this paper is to present the study using VNREDSat-1 data to calculate Chlorophyll-a concentration and turbidity in Nhon Trach district, Dong Nai province to provide information supporting aquaculture activity development.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Website nhontrach.dongnai.gov.vn (truy cập thông tin ngày 8/10/2018).
[2]. UBND tỉnh Đồng Nai (2018). Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 8/2/2018. Phê duyệt Dự án Quy hoạch chi tiết khu nuôi thủy sản tập trung huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.
[3]. Bộ Thủy sản (2004). Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. Tài liệu khuyến ngư, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1.
[4]. Jerry C. Ritchie, Paul V. Zimba, James H. Everitt (2003). Remote Sensing Techniques to Assess Water Quality. Photogrametric engineering and remote sensing, Vol 69, No.6, June 2003, pp 695 - 704.
[5]. Mohammad Haji Gholizahed, Assefa M. Melesse, Lakshmi Reddi (2016). A Comprehensive Review on Water Quality Parameters Estimation Using Remote Sensing Techniques, www.mdpi.com/journal/sensors.
[6]. Ni-Bin Chang, Sanaz Imen, Benjamin Vannah (2015). Remote Sensing for Monitoring Surface Water Quality Status and Ecosystem State in Relation to the Nutrient Cycle: A 40-year Perspective. Environmental Science and Technology, 45:101 - 166.
[7]. Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Đức Dũng (2009). Nghiên cứu đánh giá tổng hợp, hiện trạng khai thác phục vụ quy hoạch và quản lý tài nguyên nước mặt tỉnh Đồng Nai. Tập san Khoa học và Công nghệ Quy hoạch thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
[8]. Saeed Bbalali, Seyed Abbas Hoseini, Rasool Ghorbani, Hamideh Kordi (2013). Relationship beetween Nutrient and Chlorophyll a Concentration in the International Alma Gol wetland, Iran. Aquaculture Research and Development 4: 173 doi 10.4172/2155 - 9546.1000173, ISSN 2155 - 9546 JARD, an open access journal.
[9]. Stephen J. Lawrence (2012). Escherichia coli Bacteria Density in Relation to Turbidity, Streamflow Characteristics, and Season in the Chattahoochee River near Atlanta, Georgia, October 2000 through September 2008-Description, Statistical Analysis, and Predictive Modeling. Scientific Investigations Report 2012 - 5037.
[10]. Moses W., Gitelson A., Berdnikov S., Saprygin V., Povazhnyi V. (2012). Operational MERIS-based NIR-red algorithms for estimating chlorophyll-a concentrations in coastal waters - The Azov Sea case study. Remote Sensing of Environment 121, 118 - 124.
[11]. O'Reilly J., Maritorena S., Mitchell G., Siegel D., Carder K., Garver S., Kahru M., and McClain C. (1998). Ocean color chlorophyll algorithms for SeaWiFS. Journal of Geophysical research, vol. 103, No. Cll, pages 24,937 - 24,953.
[12]. Võ Thị Lệ Hiền (2013). Nghiên cứu xác định Chlorophyll-a bằng phương pháp huỳnh quang, ứng dụng cho phân tích mẫu nước mặt và so sánh với phương pháp trắc quang. Luận văn Thạc sĩ Hóa học.

Authors

Huy Chu Xuân
Ngọc Nguyễn Minh
Hải Hoàng
Cường Bùi Doãn
Anh Nguyễn Lan
Phong Trần Tân
Thảo Đỗ Thị Phương
phuongthao.mdc@gmail.com (Primary Contact)
Chu Xuân, H., Nguyễn Minh, N., Hoàng, H., Bùi Doãn, C., Nguyễn Lan, A., Trần Tân, P., & Đỗ Thị Phương, T. (2018). 01. Research on using VNREDSat-1 data to assess water quality for aquaculture activities in Nhon Trach, Dong Nai . Science Journal of Natural Resources and Environment, (23), 3–12. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/123
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

01. Monitoring mining activities by using satellite imagery data and UAV images: a case study in Yen Bai province

Huệ Lê Minh, Hiên Vũ Thị Thanh, Thảo Đỗ Thị Phương
Abstract View : 39
Download :20

11. Study on the application of geospatial technology to build 3D geographic data for smart cities

Trung Nguyễn Văn, Làn Phạm Thị, Sơn Tống Sĩ, Hà Lê Thị Thu, Nam Nguyễn Văn
Abstract View : 86
Download :32

13. Development of water turbidity monitoring system using the Internet of Things (IoT) additional to remote sensing data

Chung Doãn Minh, Quang Huỳnh Xuân, Nguyên Mai Thị Hồng, Đạt Đinh Ngọc, Ngọc Phạm Văn Bạch, Quân...
Abstract View : 71
Download :12