16. Status of environmental sanitation management in An Cuu market, Hue city and some solutions for improvement

Yến Nguyễn Thị Cẩm, Hải Nguyễn Đăng, Cảnh Lê Quang

Abstract

An cuu market locating next to An Cuu river is one of the main markets in Hue city. In the past years, littering and discharging untreated wastewater from An Cuu market into the river have happened regularly. This led to a degaradation of landscape and environmental quality of the river. In recent years, with the implementation of some awareness raising campaigns and urban management, littering from small shopkeepers and residents living around the market has decreased. However, there are still some illegal dumping of garbages at some places outside the market, causing unsanitary condition on public pathway. Besides, other actions such as urinating at the steps leading to the water surface, pouring fish washing water into the river and especially discharging untreated effluent from the market (about 19 m3/day) directly into the river have still occurred. The results of river water quality analysis show that the water is in eutrophication state with TN up to 1,24 mg/L and TP up to 1,21 mg/L. The COD, TN and TD concentrations of effluent from An Cuu market are up to 746,5 mg/L, 67,2 mg/L and 10,25 mg/L respectively. The paper also presents some challenges and proposes solutions to improve environmental sanitation management of An Cuu market to protect the environment of An Cuu river segment passing the market in the future.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. Bùi Văn Huy (2009). Nghiên cứu đánh giá biến động các thông số chất lượng nước và ảnh hưởng của chúng đến phân bố thực vật phù du tại Vịnh Vân Phong và Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa. Luận văn Thạc sỹ Khoa học Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Huế.
[2]. Sahar S. Dalahmeh (2016). Capacity of biochar filters for wastewater treatment in onsite systems. Technical report, Sweden.
[3]. Trương Quý Tùng (2015). Phân tích các dòng ni-tơ, phốt-pho trong chất thải sinh hoạt tại thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đại học Huế.
[4]. Trang thông tin điện tử: Huế - Thành phố Festival http://www.huefestival.com/?cat_id=101&id=544.
[5]. Báo Công an thành phố Đà Nẵng online (2018). Cá chết trắng sông An Cựu. http://cadn.com.vn/news/121_195070_ca-chet-trang-song-an-cuu.aspx.
[6]. Báo điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017). Sông An Cựu đang bị bức tử bởi rác thải. https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/song-an-cuu-dang-bi-quot-buc-tu-quot-boi-rac-thai-1158852.html.
[7]. Báo Thừa Thiên Huế online (2016). Quá trình đào sông An Cựu qua Mộc bản triều Nguyễn. http://baothuathienhue.vn/qua-trinh-dao-song-an-cuu-qua-moc-ban-trieu-nguyen-a35619.html.
[8]. Trang soha.vn (2016). Cá chết trên sông An Cựu là do nước thải sinh hoạt. http://soha.vn/ca-chet-tren-song-an-cuu-la-do-nuoc-thai-sinh-hoat-20160823134756665.htm.
[9]. Trang tin tức Huế (2012). Các chợ trên địa bàn thực hiện sạch, đẹp môi trường. http://tintuc.hues.vn/tp-hue-cac-cho-tren-dia-ban-thuc-hien-sach-dep-moi-truong/.
[10]. Báo điện tử Gia đình và Xã hội (2009). Chợ tạm làm ô nhiễm sông An Cựu. http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cho-tam-lam-o-nhiem-song-an-cuu-20091104103759281.htm.

Authors

Yến Nguyễn Thị Cẩm
camyen1701@gmail.com (Primary Contact)
Hải Nguyễn Đăng
Cảnh Lê Quang
Nguyễn Thị Cẩm, Y., Nguyễn Đăng, H., & Lê Quang, C. (2018). 16. Status of environmental sanitation management in An Cuu market, Hue city and some solutions for improvement. Science Journal of Natural Resources and Environment, (22), 130–138. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/122
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

01. Mangrove degradation in Tien Yen district, Quang Ninh province

Hà Hoàng Thị, Thành Nguyễn Khắc, Tính Phạm Hồng, Huyền Bùi Thanh, Hùng Trần Đăng
Abstract View : 15
Download :11