14. Applying cause and effect principal to analyze

Nguyên Trần Bảo, Trang Đường Huyền

Abstract

Environmental protection is very important to achieve sustainable development for future of humanity. This study is based on the “cause and effect” relationship and focuses on analyzing the causes of serious environmental degradation and the impacts of environmental pollution. The results show that the natural factors, the lack of human awareness in production and living and the war consequences are the main causes of environmental pollution in Vietnam. The polluted environment will have impacts back on human beings. The soceity is facing health risks, resource shortages and heavy economic losses. Solutions to the problems causing environmental pollution are also suggested and discussed.

Full text article

Generated from XML file

References

[1]. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập (Tập 20), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994.
[2]. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập (Tập 42), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.
[3]. C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập (Tập 42), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994.
[4]. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập (Tập 23), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993.
[5]. C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập (Tập 42), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994.
[6]. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập (Tập 20), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.
[7]. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập (Tập 20), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994.
[8]. Anh Phương (2016). Nhiều loại khoáng sản của Việt Nam sẽ cạn kiệt trong tương lai gần. Báo Sài Gòn giải phóng, http://www.sggp.org.vn/nhieu-loai-khoang-san-cua-viet-nam-se-can-kiet-trong-tuong-lai-gan-340236.html.
[9]. Hoàng Thị Thanh Nhàn (2017). Bảo tồn các loài hoang dã nguy cấp ở Việt Nam. Báo Nhân dân. Truy cập ngày 02/7/2018, http://www.nhandan.com.vn/khoahoc/item/ 32100102-bao-ton-cac-loai-hoang-da-nguy-cap-o-viet-nam.html.
[10]. Nguyễn Văn Quý (2015). Môi trường - SOS. Báo Nhân dân, Truy cập ngày 07/7/2018, http://www.nhandan.com.vn/hangthang/tieu-diem/item/27558502-moi-truong-sos.html.
[11]. Bộ Tài nguyên và Môi trường 92015). Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, tr 176.
[12]. C.V.Kình (2016). Chính phủ công bố chi tiết thiệt hại do Formosa gây ra. Báo Tuổi trẻ, Truy cập ngày 06/7/2018, https://tuoitre.vn/chinh-phu-cong-bo-chi-tiet-thiet-hai-do-formosa-gay-ra-1145284.htm.

Authors

Nguyên Trần Bảo
tbnguyen@agu.edu.vn (Primary Contact)
Trang Đường Huyền
Trần Bảo, N., & Đường Huyền, T. (2018). 14. Applying cause and effect principal to analyze. Science Journal of Natural Resources and Environment, (22), 110–121. Retrieved from https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/120
##submission.license.notAvailable##

Article Details

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.